15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
MİRROR SENDROMUNA EŞLİK EDEN POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ TABLOSU
AHMET UYSAL 1 SERDAR EFE 1 VOLKAN İNAL 1

1- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

Giriş: Fetal hidrops, plasental büyüme ve maternal ödem ile karekterize olan “Mirror Sendromu”. fetomaternal mortaliteyle ilişkilidir. Maternal ödem fetal hidropsun ayna görüntüsü olarak yorumlandığı için bu isim verilmiştir. Viral enfeksiyonlar, Rh uyuşmazlığı, ikiz transfüzyon sendromu, fetal malformasyonlar, fetal veya plesantal tümörlere sekonder gelişebilir. Etyolojisi bilinmeyen olgularda semptomatik tedaviler, progresif vakalarda gebeliği sonlandırmak gerekebilir. Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) ise eklamsi/preeklamsi, hipertansiyon, ilaç intoksikasyonu ve birçok metabolik hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ani kan basıncı yükselmesine karşı beyni koruyan sempatik uyarı, beyin arka dolaşım sisteminde ön sisteme göre yetersiz kalmakta ve vazojenik ödeme neden olmaktadır. Her iki sendromun birlikte izlendiği vakamızı sunmak istedik. Olgu: Gebeliğinin 34. haftasında yoğun pretibial ödem, nefrotik düzeyde proteinüri (7g/gün) ve hipoalbüminemisi(2.5g/dL), hiperlipidemisi (TG:800 mg/dL, Koleterol: 350 TG:800 mg/dL, HDL: 65 mg/dL , LDL: 205 mg/dL) ve dilüsyonel olduğu düşünülen anemisi(Hgb:9 gr/Dl) saptanan 33 yaşındaki hastaya, progrese polihidroamniyos nedeniyle C/S uygulanarak sağlıklı bebek doğurtulmuş. Postoperatif dönemde solunum sıkıntısı, maksimum 170/100 mmHg’ye yükselen hipertansiyon ve görme problemi gelişen hasta yoğun bakım izlemine alındı. İki gün magnezyum desteğinin yanında 10 mg amlodipin verildi, GKS:15 olan hasta 5 LT/dk nazal O2 oksijen desteği ile izlendi. Göz dibi bakısı normal olan hastanın kraniyal BT’sinde bilateral posterior hemisferlerde hipodens alanlar ve MRI görüntülemede ise bilateral posterior hemisferlerde vazojenik ödem ile uyumlu hiperintens alanlar saptandı. Bilateral plevral efüzyon(nonmasif) ve minimal perikardiyal efüzyon saptandı. İzlemde görme problemi ve solunum sıkıntısı kalmayan hasta yatışının üçüncü günü servis izlemine verildi. Sonuç: Mirror sendromu preeklemsi kliniğiyle karışabilen fetüs ve anne için ciddi komorbirdite oluşturan nadir bir tablodur. Gebelikle ilişkili, hipervolemi ve hipertansiyon birlikteliğinde PRES tablosu gelişebileceği ve bu durumun reversbl görme bozukluğuyla seyredebileceği akılda tutulmalıdır.