15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
SLE KARDİYAK TUTULUMU: LİBMAN SACKS ENDOKARDİTİNE SEKONDER AKUT MİTRAL YETMEZLİK
MERİH REİS ARAS 1 SERDAR EFE 1 Onur Mert 1 VOLKAN İNAL 1

1- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), etyolojisi tam olarak bilinmeyen, otoimmün ve multisistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Çoğunlukla doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülür ve tanı sıklıkla 15-35’li yaşlarda konur. Cilt, eklem, böbrek, santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, serozal membranlar, hematolojik sistemleri tutabilir. Remisyon ve alevlenmelerle seyreder. SLE’de kalbin tüm yapıları etkilenebilir; perikardit, miyokardit, endokardit gelişebilir. Hastaların yaklaşık olarak %25’inde görülen Perikardit, SLE’nin en sık görülen kardiyak tutulumudur. Bununla birlikte Libman-Sacks endokarditi ise SLE’nin en karakteristik kapak lezyonudur. İnfektif olmayan verrüköz lezyonlar genellikle mitral kapağı tutar ve nadiren kapak yetmezliğine neden olur. Olgu: SLE’ye bağlı santral sinir sistemi, kardiyak, pulmoner, hematolojik ve cilt tutulumları olan 45 yaşında kadın hasta tonik klonik tarzda nöbet öyküsüyle yatırıldığı romatoloji servisinden solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma devir alındı. Serviste üç gün 1 gram/gün pulse steroid sonrasında 40 mg/gün prednol, mikofenolat mofetil, rituksimab tedavileri alan hastaya klinik progresyon nedeniyle beş gün 0,4 mg/kg/gün İVIG ve 7 gün plazmaferez tedavisi uygulandı. Sürekli taşikardik seyretmesi nedeniyle önce TTE ve sonrasında endokardit şüphesiyle yapılan TEE’de mitral kapağın lateralinde 10x16 mm bölgede kalınlaşma, arka kapakta 5 mm, ön kapak lateralinde ise 3,8 mm’lik vegetasyonlar, III.-IV. derece mitral yetmezlik, orta düzeyde triküspit yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon (PAB 60 mmHg) saptandı. Mekanik ventilatör desteği altında olan ve anjiografisinde koroner patoloji izlenmeyen hastaya acil mitral kapak replasmanı uygulandı. Patolojide incelenen örnekler fibrinöz verrüköz oluşumlar, farklı odaklarda miksoid dejenerasyon bulguları, Libman sacks endokarditi ile uyumlu saptandı. Postoperatif ateşi olan hastaya meropenem, kolimisin, anidulafungin, trimetoperim-sülfametoksazol, linezolid antibiyoterapileri uygulandı. Bu antibiyoterapiler altında ateşi düşmeyen hastada romatolojik hastalık ateşi olabileceği düşünülerek steroid tedavisi başlandı. Verilen tedavilere yanıt alınamayan hasta postop 18. gününde hayatını kaybetti. Sonuç: SLEde yüksek oranda gözlenen kardiyak anomaliler komorbiditeye neden olur. Erken dönemde agresiv tedaviler gerektirebilir, yatış nedeni ne olursa olsun SLE tanısıyla yoğun bakıma alınan hastalarda erken dönemde TEE taraması yapılması erken müdahale şansı verebilir.