15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
BLEOMİSİNE SEKONDER AKCİĞER TOKSİSİTESİ
COŞKUN ATEŞ 1 SERDAR EFE 1 VOLKAN İNAL 1

1- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

Giriş: Kemoteropotik ilaçlara sekonder akciğer toksisitesi %5-%10 civarında olup düşük ilaç dozlarıyla bile gelişebilir. Fırsatçı enfeksiyonlar, radyasyon hasarı, lenfanjitik tümör yayılımı, plevra metastazları ve pulmoner emboli gibi diğer nedenler dışlanarak tanıya gidilebilir. Bleomisin kemoteropotik amaçla kullanılan sitostatik bir antibiyotiktir. Deri ve akciğer dokusunda birikerek genellikle tedavinin ilk altı ayında akciğer toksisitesine (%3-40) neden olur. Akciğerde intertisyel fibrozise (fibrozan alveolit) neden olur, akut solunum yetmezliğine ilerlemesi nadirdir. Bilateral bazallerde gözlenen retikülonodüler infiltrasyonlar en sık radyolojik bulgudur. Tedavisinde kortikosteroidler önerilir. Düzelme haftalar içinde olsa da tam iyileşme iki yılı bulabilir. Olgu: Altı ay önce batından germ hücreli tümör nedenli opere olan 63 yaşında kadın hastaya dört kür “BEP Protokolü” (Bleomisin+Etoposit+Cisplatin) verilmiş. En son 20 gün önce kemoterapi alan hastaya bleomisin toksisitesi düşünülerek üç gün boyunca 200 mg/gün metilprednisolon verilip ardından 60 mg /gün dozunda devam edilmiş. Tedavinin beşinci gününde dispne gelişen hasta yoğun bakıma alındı. Arter kan gazı(AKG) pH:7,50 pO2:48,8 pCO2:39,3, SO2:82, HCO3:30,4, laboratuvarında CRP:5,8, Lökosit:12,100, Hgb:11, plt:347,000, nötrofil:8300, lnefosit:1400 saptandı. Öksürük, balgam yakınması olmayan hastanın sigara içme öyküsü yoktu. Çekilen Toraks BT tetkikinde bilateral akciğer alt lob süperior segmentte daha belirgin olan hava bronkogramı içeren buzlu cam dansitesinde konsolidasyon alanları, intertisyel yapılarda belirginleşme ve bronşiektazi izlendi. İki gün boyunca nazal high flow solunum cihazı desteği ile izlenen hasta daha sonra entübe edildi. Yatışının üçüncü günü gönderilen trakeal aspirat kültüründe Psoudomanas auroginosa üremesi olması üzerine meropenem ve kolimisin tedavilerine geçildi. Bronkoskobik incelemede pürülan sekresyon dışında endobronşial lezyon izlenmedi. Alınan bronkoskobik örneklerde mantar/hif izlenmedi, ARB boyaması negatif saptandı. Verilen tedavilere yanıt vermeyen hasta yatışının 8. gününde hayatını kaybetti. Sonuç: Bleomisine bağlı akciğer toksisitesinde fibrozis gelişmemiş hastalarda ilacın kesilmesi ya da kortikosteroid başlanması toksisitenin geri dönüşünü sağlayabilir. Bununla birlikte fibrozis gelişen hastalarda hasta yakınmasına göre kortikosteroid kullanım gerekliliği sorgulanmalı, bu karar verilirken gelişecek immun supresyona sekonder fırsatçı enfeksiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.