15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE GELİŞEN NAZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
MEHMET EMİN YILMAZ 1 ETHEM ÖZKAYA 1 EMRE AYDIN 1 FATMA YILMAZ AYDIN 1 ZÜLFÜKAR YILMAZ 1 YAŞAR YILDIRIM 1 SÜREYYA YILMAZ 1 ALİ KEMAL KADİROĞLU 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI AD
 
Özet:

 

Giriş:  Nazokomiyal enfeksiyonlar hastane yatışından 48-72 saat sonra gelişmektedir. Hastane enfeksiyonları mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biri olup aynı zamanda hastanelerin  maliyetinde de önemli artışa neden olmaktadır. Çalışmamızda amacımız yoğun bakım ünitesinde gelişen nazokomiyal enfeksiyonların tespiti ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.

Materyal Metod: Çalışmamıza, Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yatan 125 nazokomiyal enfeksiyon gelişen ve 89 kontrol hastası dahil edildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri retospektif olarak hasta dosyalarından elde edildi.

Bulgular: Nazokomiyal enfeksiyon gelişen hasta grubu ile kontrol grubu hastaları arasında yaş ve cinsiyet açısından bir fark saptanmadı (p>0.05). Nazokomiyal enfeksiyon gelişen hasta grubunda  CRP, hastanede yatış süresi, üre ve  trombosit değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek, albumin, hemoglobin ve hemotokrit düzeyleri ise daha düşük saptandı (p<0.05, Tablo1). Yoğun bakım ünitesindeki enfeksiyonların dağılımına bakıldığında hastaların %45.23’de bakteriyemi, %34.12’de ventilatör ilişkili pnömoni, % 16.6’da  üriner sistem enfeksiyonları saptandı.  En sık saptanan izole edilen mikroorganizmalar acinetobacter baumannii (%49.6), klebsiella pneumonia (%13.6) ve kandida (%12.8).

Sonuç: Yoğun bakımlarda gelişen nazokomiyal enfeksiyonların etkeni olarak izole edilen mikroorganizmalara yönelik önleyici tedbirlerin alınması son derece gereklilik arz etmektedir.

 

Anahtar Kelime: Nazokomiyal enfeksiyon, yoğun bakım, mikroorganizma

Parametreler

Nazokomiyal Enfeksiyon

Grubu

(n=125)

 

Kontrol

Grubu       

 

            (n=89)

p

Yaş

63.77±18.39

62.51±20.19

0.63

Cinsiyet (E/K)

54/71

47/42

0.16

Üre (mg/dl)

115.68±29.99

95.01±29.58

0.03

Kreatinin (mg/dl)

2.39±0.06

2.33±0.09

0.84

Yatış süresi (gün)

79.11±22.71

3.72±0.95

<0.001

Trombosit

186.46±12.05

150.13±15.55

0.01

Hemoglobin

9.28±1.96

10.35±2.75

0.001

Hct

28.57±5.99

32.17±8.73

<0.001

CRP

15.43±5.45

8.00±2.69

<0.001