15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
LİNEZOLİD TEDAVİSİ ESNASINDA GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS OLGU SUNUMU
MEHMET EMİN YILMAZ 1 FATMA YILMAZ AYDIN 1 EMRE AYDIN 1 YAŞAR YILDIRIM 1 ZÜLFÜKAR YILMAZ 1 ALİ KEMAL KADİROĞLU 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI AD
 
Özet:

 

GİRİŞ:

Toksik epidermal nekrolizis (TEN) epidermisin dermisten ayrılması ile karakterize bir durumdur. Deride maküler lezyonların üzerinde vezikül ile bül oluşumu izlenir ve bunlar kolayca yırtılarak yerlerinde eroze alanlar kalır. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte toksik epidermal nekrolizis genellikle ilaçlara bağlı gelişir. Antibiyotikler, antikonvülzan ve nonsteroidal antiinlamatauar ilaçlar etiyolojide en sık karşılaşılan ilaçlardır.

OLGU:

Kronik böbek hasarı tanısı olan 58 yaşında bayan hasta hipervolemi ve pnömoni nedeniyle yoğun bakım servisimize yatırıldı. Enfeksiyon hastalıkları önerisiyle piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. Hastanın alınan kültür örneklerinde acinetobacter baumanii üremesi üzerine piperasilin-tazobaktam kesilerek meropenem ve kolimisin tedavisi başlandı. Takiplerinde ateşi devam eden hastaya mevcut tedaviye linezolid tedavisi eklendi. Linezolid eklendikten sonra hastanın yüz, boyun, kasık, gövde ön yüz ve bilateral üst ekstremiteyi tutan basmakla solmayan büllü,  eritemli makülopapüler erüpsiyonları görüldü. Sonrasında deride yaygın yüzeyel nekroz ve büller saptandı. Lezyonlar oluşmadan önce en son eklenen Linezolid tedavisinden şüphelenilerek kesildi. Dermatoloji görüşü alındı. İlaca sekonder  toksik epidermal nekroliz ile uyumlu olarak değerlendirildi. Steroid tedavisi ve lokal tedavi başlandı. Lezyonları bir miktar düzelmeyle beraber yeni lezyonlar çıkması üzerine hastaya IVIG tedavisi başlandı. Steroid, IVIG ve lokal tedavi sonrasında gövde ön yüzünde sınırlı alan dışında lezyonlar geriledi. Mevcut büller kayboldu, yeni oluşan bül olmadı. Takiplerinde lezyonları tamamen düzelen ve enfeksiyonu sınırlandırılan hasta nefroloji servisine transfer edildi.

SONUÇ:

TENli hastalarda mortalitenin fazla olması nedeniyle gerek lokal gerekse sistemik iyi bir tedavi planlaması yapmak gerekir. TEN etyolojisinde daha çok ilaçlar olduğundan asıl tedavi şüpheli ilacın kesilmesi ve destek tedavisi olmakla beraber IVIG ve steroid tedavisiyle yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

 

Anahtar Kelime: Toksik epidermal nekrolizis, linezolid, döküntü