15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
ASPERGİLLUS YOĞUN BAKIMLARDA SORUN MU?
HÜSEYİN AYTAÇ ERDEM 1 MÜNEVVER KAYIN 2 MELTEM IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 1 DİLEK YEŞİM METİN 2 HÜSNÜ PULLUKÇU 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
2- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Özet:

 

Aspergillus Yoğun Bakımlarda Sorun mu?

Hüseyin Aytaç Erdem¹, Münevver Kayın², Meltem Işıkgöz Taşbakan¹, Dilek Yeşim Metin²,, Hüsnü Pullukçu¹ 

¹Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

²Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar kelimeler : invazif aspergillozis, yoğun bakım ünitesi

Özet

Giriş: İnvazif küf enfeksiyonları yoğun bakımda yatan hastalarda ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilen enfeksiyonlardır. En sık izole edilen etkenler Aspergillus spp. ,  Fusarium spp. , Scedosporium spp. ve Zygomycetes ‘dir. Özellikle organ nakli uygulanan ve hematolojik maliniteli hastalar başta olmak üzere bağışıklığı baskılanmış hastalar invazif küf enfeksiyonları açısından risk altındadır. Ancak son yıllarda bağışıklığı baskılayan tedavilerdeki artışa paralel olarak bu hastaların yoğun bakımda yatış ihtiyacının da artması nedeniyle invazif küf enfeksiyonları daha fazla oranlarda karşımıza çıkacaktır. Bu çalışmada 2018 yılında herhangi bir mikrobiyolojik kültür örneğinde küf üreyen hastalar irdelenmiştir.

Metod: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde 1 Ocak 2018 ile 15 Eylül 2018 tarihleri arasında yatmakta olan hastalardan gönderilen örneklerde küf üreyen ve bunların arasında  yoğun bakım ünitesinde olan olgular demografik özellikler, altta yatan hastalıklar, klinik ve laboratuvar özellikler açısından retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 41 hastadan gönderilen 93 örnekte küf üremesi olmuştur. Çalışmamızda gönderilen örneklerden üreyen etkenler sıklık sırasına göre incelendiğinde Aspergillus spp. (n79, % 84,9), Scedosporium spp. (n7, % 7,5) Fusarium spp. (n3, % 3,2 ), Rhizopus spp. (n3, % 3,2)’ tir. 41 hastadan 6’ sı (% 14) yoğun bakımda yatmakta idi. Yoğun bakımdaki altı hastada ise Aspergillus fumigatus (n3), Aspergillus flavus (n2), Aspergillus terreus (n1) üremiştir.  Altı hasta altta yatan hastalıklarına göre incelendiğinde immunsupresyon ( n₌4 Akciğer transplantasyonu, kalp transplantasyonu, kemoterapi sonrası nötropeni, bağ dokusu hastalığı nedeniyle steroid kullanımı) , kronik obstruktif akciğer hastalığı ( n₌2) , diyabetes mellitus ( n₌1) olarak bulunmuştur.

Sonuç: İnvazif küf enfeksiyonları daha çok bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülürken,  yoğun bakım izleminin gerektiği olgularda da özellikle Aspergillus spp. başta olmak üzere diğer küf etkenlerin de akıldan çıkarılmaması gerektiğini düşünmekteyiz.