15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİNDE TAKİP EDİLMEKTE İKEN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE SEVK EDİLEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ
FATİH ÜZER 1 RUŞEN UZUN 2 MÜRŞİDE YILDIZ 3

1- KASTAMONU DEVLET HASTANESİ
2- ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3- MARMARA ÜNİVERSİTEİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Özet:

 

Giriş ve Amaç: Son dönemlerde göğüs hastalıkları alanına giren hastalıkların görülme sıklığındaki artışa  paralel olarak mortalite oranlarında da ciddi artışlar yaşanmaktadır. Göğüs hastalıkları servisi hastane hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  Bu servislerde kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi 2020 yılında dünyanın en sık 3. ölüm nedeni olacak bir hastalığın yanında, akciğer kanseri, astım, pnömoni gibi hastalıkların da takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Bu hastalıklar özellikle ileri yaşta görülen ve mortalitesi yüksek olan hastalıklardır. Yaş ilerledikçe solunum fonksiyonlarının bozulması ve komorbit hastalıkların artması, komplikasyonları ve doğal olarak ölüm oranını arttırmaktadır. Bu çalışmada bir eğitim hastanesi göğüs hastalıkları servisinde takip edilmekte iken yoğun bakım ihtiyacı doğan hastaların genel özelliklerinin saptanması ve yoğun bakım gereksiminin öngörülmesinde risk faktörlerinin belirlenmesihedeflenmiştir.

Materyal Metod: Bu çalışmaya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında göğüs hastalıkları servisinden 3. Basamak yoğun bakıma sevk edilen hastalar dahil edildi. Veri toplama formuna hastaların demografik verilerinin yanı sıra, ek hastalıkları, göğüs hastalıkları servisinde yatış süresi, yoğun bakımda kaldığı süre, akciğer grafisi bulguları, yatış tanısı, yatış anındaki hemogram ve biyokimya sonuçları yazıldı. Çalışmaya göğüs hastalıkları servisinden yoğun bakıma sevk edilen tüm hastalar dahil edilirken, dosya verileri eksik olan hastalar çalışma dışında bırakıldı.

Bulgular: Bu dönemde göğüs hastalıkları  servisinde 697 hastanın yattığı tespit edildi. Bu hastalardan 56 (%8,03)’sının yoğun bakıma sevk edildiği saptandı. Çalışmaya ortalama yaşı 69,8±14,4 olan, 38 (%67,9) erkek, 18 (%32,1) kadın hasta alındı. Yoğun bakıma sevk edilen hastaların en sık yatış nedenleri sırasıyla pnömoni (31), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (12) ve trakeit (5) olarak tespit edildi. Akciğer grafisinde en sık saptanan bulgular infiltrasyon (29), kitle (10), intersitisyelpatern (4) idi. Hastaların komorbit hastalıkları incelendiğinde, 53 (%94,6) hastada ek hastalık olduğu ve en sık görülen komorbit durumların ise sırasıyla kardiyovasküler hastalıklar, endokrinolojik hastalıklar ile diğer pulmoner hastalıklar olduğu gözlendi. Hastaların %66,1 (37)’nin özgeçmişinde sigara kullandığı tespit edildi. Göğüs hastalıkları servisinde geçirilen süre ortalama 5,2±5,9 gün iken, yoğun bakımda geçirilen süre 6,68±10,7 gün olduğu saptandı. Hastaların yatış anındaki  ortalama laboratuar değerlerine bakıldığında hemoglobin 12,0±2,4 g/dL, lökosit 13,3±5,8 bin/mm3, kan üre azotu 31,2±19,6 mg/dL,  kreatinin 1,2±0,56 mg/dL, alaninaminotransferaz 43,8± 126,9 (IU/L), aspartataminotrasferaz 39,5± 50,6 (IU/L), c-reaktif protein 124,6±103,0 mg/L olarak tespit edildi. Yoğun bakım takiplerinde 24 (%42,9) hastanın exitus olduğu saptandı.

Sonuç: Göğüs hastalıkları servisinde takip edilirken yoğun bakım ihtiyacı doğan hastalar genellikle yaşlı ve komorbit hastalıkları olan hastalardır. Hastaların önemli bir kısmı pnömoni nedeni ile yatmaktadır. Özellikle kardiyovasküler ek hastalığı olan hastaların takipleri sırasında daha çok yoğun bakım gereksinimleri olabileceği öngörülebilir ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için uyarıcı olabilir.