15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
HİPERKARBİK SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE APRV KULLANIMI
SEHER KIR 1 EYÜP AYRANCI 1

1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI AD
 
Özet:

GİRİŞ: Airway pressure release ventilation (APRV), uzun süreli (Tyüksek) inspiratuar basınç (Pyüksek) uygulayarak uygun tidal hacim ve alveolar recruitment sağlamaktadır. Zaman döngülü olarak kısa süreli (Tdüşük), düşük basınç (Pdüşük) uygulaması ile ekspirasyon ve karbondioksit (CO2) atılması sağlanmaktadır. APRV uzun Tyüksek nedeni ile hiperkapniye yol açabildiğinden Tip 2 solunum yetmezlikli hastalarında öncelikli tercih edilen bir ventilasyon modu değildir ve birkaç vaka sunumu dışında yayınlanmış klinik tecrübe bulunmamaktadır. Bu posterde, dirençli hiperkarbisi olan ve APRV ile CO2 seviyesi normale dönen üç vakamızı sunmayı hedefledik.

OLGULAR: Her üç vakada da hiperkarbi gelişmesi üzerine öncelikli olarak SIMV-PC modu denenmiştir. Başarılı olunamaması nedeni ile APRV moduna geçilmiştir. Mekanik ventilatör ayarları Şekil 1’de gösterilmektedir.

VAKA 1: 82 yaşında erkek hasta, AML tanısı ile takip edilirken gelişen pnömöni, solunum yetmezliği ve septik şok nedeniyle entübe edildi. SIMV-PC modda kan gazı: pH:6,97, pCO2:117mmHg, pO2:48mmHg, HCO3:19, satO2:69 APRV modda kan gazı: pH:7,42, pCO2:28mmHg, pO2:66mmHg, HCO3:19, satO2:92 VAKA 2: 83 yaşında kadın hasta, OSAS tanısı ile takipli, artan solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. SIMV-PC modda kan gazı: pH:7,16, pCO2:71mmHg, pO2:65mmHg, HCO3:21, satO2:91 APRV modda kan gazı: pH:7,36, pCO2:38mmHg, pO2:102mmHg, HCO3:21, satO2:98 VAKA 3: 68 yaşında erkek hasta, Larinks kanseri nedeni ile trakeostomili olarak takip edilirken artan solunum sıkıntısı nedeniyle mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişti. SIMV-PC modda kan gazı: pH:7,11, pCO2:95mmHg, pO2:36mmHg, HCO3:21, satO2:60 APRV modda kan gazı: pH:7,26, pCO2:64mmHg, pO2:86mmHg, HCO3:25, satO2:95

SONUÇ: APRV, akciğerin düşük ortalama hava yolu basıncı ile ventilasyonu sağlayarak alveol aşırı distansiyonu azaltır. Fonksiyonel rezidual kapasiteyi arttırır ve böylece akciğer rekruitmanını daha iyi sağlayarak fizyolojik ölü boşluk ventilasyonunu azaltır, oksijenizasyonu ve gaz değişimini iyileştirir. Bunlara ek olarak, spontan soluklara izin vermesi de CO2 atılımınına destek olur. APRV’yi hiperkarbik üç vakada denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Bu konuda yeterli kaynak olmamakla birlikte dirençli hiperkarbi tedavisinde uygun ayarlama ile APRV’nin kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Şekil.1.