15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
GASTREKTOMİ HASTALARININ POSTOPERATİF DÖNEMDEKİ SONUÇLARI İLE PREOPERATİF PLR İLİŞKİSİ
İBRAHİM MUNGAN 1 SERDAR YAMANYAR 1 MİNE ÇAVUŞ 1 ŞERİFE BEKTAŞ 1 SEMA SARI 1 ÇİLEM BAYINDIR DİCLE 1 ERDAL BİROL BOSTANCI 1 SEMA TURAN 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
 
Özet:

 GİRİŞ:

Rezektabl mide kanseri (MK)’nin tek küratif tedavi seçeneği gastrektomidir ve amaç yaşam kalitesini ve genel sağ kalımı artırmaktır. Tıptaki ilerlemelere rağmen, MK ve cerrahisindeki morbidite ve mortalite hala önemini korumaktadır ve bunun öngörülmesi için değişik parametreler öne sürülmüştür. Trombosit sayısının lenfosit sayısına oranının (PLR), sistemik inflamasyonun bir göstergesi olabileceği ve tümör yanlısı enflamatuar durum ve anti-tümör bağışıklık durumu arasındaki dengeyi temsil edebileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada amacımız MK nedeni ile opere olan hastalarda klinikopatolojik parametreler ve postoperatif sonuçlarla preoperatif PLR’nin olası ilişkilerini araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Ocak 2015- Haziran 2018 tarihleri arasında hastanemizde MK nedeniyle opere edilen hastaların demografik ve klinikopatolojik verileri, postoperatif sonuçları ve lab.değerleri retrospektif olarak incelendi. PLR değeri (PLR = TLC / trombosit sayısı × 100) olarak hesaplandı ve hastalar 0.71lik bir PLR eşik değeri kullanılarak iki gruba ayrıldı. Elde ettiğimiz veriler SPPS 20.0 Windows programı kullanılarak değerlendirilmiş olup p<0.05 değeri istatiksel açıdan anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Toplam 292 hasta MK nedeni ile opere edilmişti ve bunların % 67.1’ini erkek hastalar oluşturmaktaydı. Yaş ortalaması 61.1 olurken hastane mortalitesi %3.1, hastanede kalış süresi (HKS) 16 ve yoğun bakım kalış süresi (YBKS) 6.3 gün oldu. Tanımlayıcı ve klinikopatolojik istatistikler ile PLR ilişkisi tablo 1’de açıklanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede preoperatif PLR düşüklüğünün (<0.71), yaş, mortalite, YBKS ve anastamoz kaçağı ile istatistiki olarak ilişkili olduğu gözlendi (p<0.05). Diğer değişkenlerle anlamlı ilişki gözlenmedi.

TARTIŞMA

MK hastalarında postoperatif erken dönem morbidite, mortalite ve bunların öngörülmesi açısından önemlidir. Sistemik inflamasyonun ve bağışıklık durumunun temsili bir indeksi olan PLR, bazı çalışmalarda maligniteler için prediktif bir faktör olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, preoperatif PLRnin özellikle gastrektomi uygulanan hastalarda postoperatif kısa dönem sonuçlar ile ilişkisi belirsizliğini korumaktadır. Çalışmamızdaki mortalite, komplikasyon, YBKS ve HKS oranları literatürle uyumlu olarak değerlendirilmiş ve preoperatif PLR ile postoperatif sonuçlar arasındaki anlamlı ilişki gösterilmiştir.