15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
NADİR GÖRÜLEN BEYİN SAPI SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ OLGU SUNUMU
MURAT AKTAŞ 1 FİLİZ AKTAŞ 2 RECEP AYGÜL 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

 Serebral amiloidanjiyopati (CAA), serebral kortekste küçük damarların duvarlarında  amiloid-β (Aβ) proteini birikimi ile karakterize, beynin küçük damar hastalığıdır.CAA damar duvarının yapısını bozar ve kanamaya meyilli yapar.    

CAA, 55 yaş üzerindeki hastalarda lobarintraserebralhemorajinin (ICH) en sık nedenidir .

Serebral parankimde ani rüptür nedeniyle spontan ICH lergenellikle  bazal gangliyon talamus (% 65), pons (% 15) veya serebellumda (% 8) görülür.

        CAA belirgin enfarktüs olmadan subkortikal ve periventriküler beyaz cevher değişiklikleri yanı sıra bilgisayarlı tomografide (CT) koyu bir görünüm ve sıvı zayıflatılmış inversiyon iyileştirme (FLAIR) -MRI üzerinde parlak bir görünüm olarak tanımlanır.Klinik olarak spontanloberhemoraji ile açığa çıkmakla birlikte; geçici nörolojik bulgular, nöbet, kognitif bozukluklar, baş ağrısı, manyetik rezonans (MR) görüntülemede rastlantısal mikrohemorajiler ve hemosiderozis bulguları ile gelebilir.   Serebral amiloidanjiopati hastalığının beyin sapı tutulumunun nadir görülmesi nedeniyle olgumuzu sunmaya değer bulduk. Bilinen DM öyküsü mevcut olan55 yaşındaki erkek hastanın  3 gün önce aniden başlayan baş ağrısı olmuş. Sonrasında sağ kolda uyuşma şikayeti başlamış. Acil serviste çekilen Beyin BT de sol ponsta kanama saptanması görülen ve operasyon düşünülmeyen hasta yatırıldı. Fizik muayenede şuuru açık oryantasyonvekooprerasyon tam değil. Pupillerizokorik.IR++/++ Meningealirritasyon bulguları yok.Göz hareketleri serbest Serebellar testler normal.Romberg(+) Motor Defisit: Sağ4-/5 hemiparazi, Duyu Defisiti: sağ hemihipoestezi, sol babinski (+). Hasta takiplerinde solunum güçlüğü olması nedeni ile yoğun bakıma yatırıldı. Atipik kanaması olması nedeni ile MRG beyin hemosekansı ve MRG angiosu çekilen hastanın MRG angioda anevrizma saptanmadı.Hemosekansı değerlendirilerek CAA tanısı konuldu. Yoğun bakımdahipoksik seyreden hastaya aralıklı NIMV uygulandı. Tansiyon kontrolü sağlandı. Aralıklı NIMV uygulamasıyla hipoksisi düzelen genel durumu toparlayan hasta yatışından  5gün sonra servise alındı. Serebral amiloidanjiopati  çoğu zaman serebralhemisferleri tutan kanamalar ile, nadiren damar tıkanıklığı şeklinde prezente olan, ortaya çıktığı santral sinir sistemi alanına bağlı olarak mortal seyredebilen bir hastalıktır.Nadirenserebralhemisfer tutulumu olmadan sadece beyin sapının tutulumu olabilmektedir.