15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
BASINÇ ÜLSERİ YÖNETİMİNDE KİNETİK HAVALI YATAĞIN KATKISI VAR MI?
SERDAR EFE 1 COŞKUN ATEŞ 1 ONUR MERT 1 VOLKAN İNAL 1

1- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

Giriş: Basınç ülserleri yatış süresini uzatan, tedavisi zor, maliyet ve mortaliteyi arttıran bir komplikasyondur. Literatürde kritik hastalarda görülme sıklığı %3-41 oranlarında bildirilmekte ve bu oran yoğun bakım (YB) kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle üç hastaya bir hemşirenin hizmet verdiği ülkemiz YB ünitelerinde hastalara pozisyon değişikliği sağlanması, yardımcı personel yetersizliğinin de eklenmesiyle iş yükünü arttırır ve bu önleyici tedbirin ihmal edilmesine neden olabilir. Amaç: Üniversite hastanemizin on yataklı karma YB ünitesinde, hastalara otomatik olarak belirli aralıklar ile pozisyon veren kinetik havalı yatak (SNS 8000T® Pozisyonlu Havalı Yatak, Sinaps Sağlık Hizmetleri, Türkiye) kullanımının BÜ tedavi süreçlerimizi nasıl etkilediğini görmeyi amaçladık. Yöntem: Ünitemizde tüm yataklara aynı anda pozisyon veren kinetik havalı yatak (KHY) kullanımının başladığı gün olan 02,05,2017 tarihinin bir yıl öncesi ve sonrası süreyi kapsayacak şekilde tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Onsekiz yaş üzerinde olan ve tekrarlanan yatışı olanların ilk yatışları kayda alındı. Geldikleri gün sahip oldukları ve yatış sürecinde yeni gelişen BÜ’lerinin lokalizasyon sayı ve şiddetleri, ayrıca KHY kullanımı sonrası BÜ ile gelen hastalarda, mevcut lezyonların gidişatı hasta dosyalarından geriye yönelik olarak tarandı. Bulgular: Kliniğimizde KHY kullanımı öncesi ve sonrası çalışmaya dahil olan hastaların (n:375/471) akut fizyoloji ve kronik sağlık durumu II (APACHE II) ve yaş ortalamaları açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Kinetik havalı yatak kullanımı sonrası yeni gelişen BÜ oranının %4 oranında gerileyerek %8’e indiği görülmüştür. Yeni gelişen BÜ saptanma günü ortalaması 14,3 gün gözlenmiş olup, bu hastaların ortalama yatış süresi 33,7(6-170) gün saptanmıştır. En sık BÜ görülen lokalizasyonların sırasıyla sakral bölge, sırt ve alt ekstremiteler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca KHY kullanımı sonrası hastaların %5,1’inde yatış esnasında BÜ mevcut olduğu, bu hastalardan sadece üçünde evre III/IV’e progresyon görülürken, altı hastanın lezyonu stabil kaldığı ve 15 hastanın ise lezyonunda gerileme ya da tamamen düzelme olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Kritik hasta bakımında, KHY kullanımının BÜ gelişimini azaltmada, mevcut BÜ lezyonlarının tedavisinde ve personel iş yükünün azaltılmasında faydalı olduğu kanaatindeyiz.