15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIMDA WERNICKE ENSEFALOPATİLİ İKİ OLGU
ERBİL TÜRKSAL 1 SERDAR YAMANYAR 1 SEMA TURAN 1 BÜŞRA TEZCAN 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ Wernicke ensefalopatisi(WE) tiamin(vitamin-B1) eksikliğine bağlı gelişen mortal seyredebilen, reversibl nöropiskiyatrik acil bir durumdur. Klinikte konfüzyon, ataksi ve okülomotor bulgular triadı ile kendini göstermektedir. Genellikle alkol bağımlılarında görülmekle birlikte enteral beslenmesi bozuk, multivitamin replasmanı yapılmamış total parenteral nütrisyon(TPN) ile beslenen hastalarda, gastrointestinal cerrahi geçiren ve kanserli hastalarda da görülebilmektedir. Yoğun bakım ünitesine(YBÜ) bilinç kaybı nedeniyle kabul edilen hastalarda ayırıcı tanıda WE göz önünde bulundurulması gereken önemli nedenlerden birisidir. Bu olgu sunumumuzda serviste bilinç kaybı geliştiği için YBÜ’ne kabul edilen iki WE’li hasta sunulacaktır. 1. OLGU 48 yaşında erkek, kolon malignitesi nedeniyle opere edilen hasta postoperatif servis takibinin 18. gününde bilinç bulanıklığı olması üzerine YBÜ’ne kabul edildi. Yapılan nörolojik muayenesinde E4M3V2 bilinç skorunda ve oftalmoplejik olması üzerine hastaya kranial BT çekildi, akut radyopatoloji saptanmadı. Beyin MRG çekilen hastada herhangi bir radyopatoloji saptanmadı. Serviste TPN ile beslenen hastanın özgeçmişinde kronik alkol kullanımından dolayı yatış öyküsü olması üzerine WE öntanısıyla hastaya i.v. tiamin replasmanına başlandı. Takibinde bilinç durumunda düzelme gözlenen hasta tiamin replasman tedavisinin 4. gününde bulguların tamamen geçtiği görüldü. 2. OLGU 58 yaşında akalazya tanılı, ek hastalığı olmayan kadın hasta beslenememe şikayetiyle cerrahi serviste TPN ile takip edilirken bilinç bulanıklığı nedeniyle YBÜ kabul edildi. Nörolojik muayenesinde E2M4V1 bilinç skorunda olan hasta entübe edilip mekanik ventilatör desteğine alındı. Çekilen kranial BT’de akut radyopatoloji saptanmadı. Çekilen beyin MRG’de medial talamus, mamiller cisim, periakuaduktal gri cevherde bilateral ve simetrik sinyal artışları tespit edildi. WE tanısıyla hastaya i.v. tiamin replasmanına başlandı. Takibinde nörolojik durumu tamamen düzelen hasta ekstübe edildi, servise nakli sağlandı. SONUÇ WE nadir olmamasına rağmen az bilinmektedir. Öykü ve fizik muayenede klasik triadın nadiren birlikte görüldüğü unutulmamalıdır. WE’nin erken dönemde fark edilebilmesi için semptomların görüldüğü olgularda ya da riskli gruplarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gereklidir. Tanıyı doğrulamak için MRG’den faydalanmak ve en kısa zamanda tiamin replasman tedavisi mortalite ve morbiditenin önlenmesinde çok önemlidir.