15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM SONUÇLARINA YAŞIN ETKİSİ
LEYLA TALAN 1

1- ORDU DEVLET HASTANESİ GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 
Özet:

Amaç: Uzayan yaşam süreleri yoğun bakım ünitelerine(YBÜ) de yansımaktadır. YBÜ’nde mortalitenin tahmin edilmesinde sıklıkla kullanılan parametre APACHEII skorudur. APACHEII;12 fizyolojik ölçümden oluşan akut fizyolojik skor, yaş ve kronik hastalık varlığına verilen puanların toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla yaştaki artış skorun yükselmesine neden olmaktadır. Peki bu yükseklik mortalitedeki artışı yansıtmakta mıdır? YBÜ’ne kabul edilen 65 ve üstü ile 65 yaş altındaki hastaların süreçlerinin karşılaştırılması, APACHEII skorunun mortalite tahmininde etkinliğinin değerlendirilmesi planlandı. Gereç-Yöntem: Genel YBÜ’ne 01.10.2017-01.04.2018 tarihleri arasında yatan hastalar 65 yaş ve üzeri Grup I, 65 yaş altı Grup II olacak şekilde gruplanmış, demografik verileri, APACHE II skorları, yoğun bakım yatış süreleri, mekanik ventilasyon (MV) ve vazopressör ihtiyaçları, yoğun bakım sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: İncelenen 6 aylık dönemde toplam 155 hasta takip edilmiştir. Bu hastaların 3’ü 18 yaş altında ve 8’i post-operatif 24 saatten kısa yatış olması nedeniyle dışlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 144 hastanın yaş ortalaması 74,4 ±13,9 (24-96) idi. Grup1’de 118 hasta ve Grup 2’de 26 hasta mevcuttu. Hastaların yatış süreleri benzerdi(p:0,937). Grup 1’de ortalama yatış süresi 8,9±14,4 gün, diğer gruptaysa ortalama yatış süresi 9,5±11,8 gün olarak bulunmuştur. MV ihtiyacı her iki grupta benzer bulundu(p:0,193). Grup 1’de, 66 hastaya (%56) invaziv MV ve 4 hastaya (%3) non-invaziv MV uygulanmıştır. Diğerinde ise 18 hastaya (%69) invaziv MV ve 1 hastaya (%4) non-invaziv MV uygulanmıştır. Vazopressör ihtiyacı açısından anlamlı fark bulunmamıştır(p:0,065). Grup 1’de 45 hastada (%38), Grup 2’de 5 hastada (%19) vazopressör tedavi uygulanmıştır. APACHEII skorları Grup 1’de anlamlı şekilde daha yüksek çıkmıştır(p:0,033). Grup 1’de ortalama APACHEII skoru 22,5±7,7 iken Grup 2’de 19,4±5,3 bulunmuştur. Her iki grup mortalite açısından kıyaslandığında farklılık tespit edilmemiştir (p:0,864). Sonuç: Altmış-beş yaş üzerindeki hastalarda yüksek APACHEII skoruna rağmen mortalite benzerdir. Bu hasta grubunda mortalitenin tahmin edilmesinde yaştan gelen puan dikkate alınmayarak, APACHEII’yi oluşturan parçalardan biri olan akut fizyolojik skorun dikkate alınmasının daha doğru sonuç verebileceği düşünülmüştür.