15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
HİPERSENSİTİVİTEYE BAĞLI GELİŞEN AKUT KORONER HADİSE: KOUNİS SENDROMU
TÜRKAY AKBAŞ 1 ADNAN KAYA 1 ATİLLA ÖNMEZ 1 GÜLŞAH ALTUN 1 FUAT AYTEKİN 1 CEVHER SALMAN 1

1- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

Giriş: Kounis sendromu (KS) hipersensitiveteye bağlı gelişen akut koroner hadisedir. İlaçlar, yiyecekler ve çevresel maruziyetlere ikincil gelişen alerjik hallerde görülür. Üç tipi vardır: Vazospastik alerjik anjina, alerjik miyokardiyal enfarkt ve stent tıkanıklığına neden olan tromboz. Vazospastik alerjik anjina tanısı konulan iki vaka bildirimi olacaktır. Olgu 1: 44 yaşında kadın hasta arı sokması nedeniyle acil servise başvuruyor. Destek tedavisi sonrası taburcu edilen hasta 12 saat sonra nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla merkezimize başvurdu. Hastanın fiziki bakıda tansiyonu 85/44 mmHg, ateşi 37.8°C, solunum sayısı 24/dakika, nabız 113/dakika saptandı. Başvuru elektrokardiografisinde (EKG) sinüs taşikardisi, D2, V3-V6’da ST çökmesi ve Troponin-I (9.992 ng/mL) yüksekliği saptandı. Solunum yetmezliği gelişen hasta entübe edildi. Yapılan koroner anjiografide (KAG) Sirkümfleks arter çıkış anomalisi dışında özellik saptanmadı. Takiplerinde bir kez defibrilasyon ile düzeltilen ventriküler fibrilasyonu gelişti. KS düşünülen hasta yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takibe alındı. YBÜ yatışının 12. saatinde ekstübe edildi. 24. saat EKG’sinde düzelme gözlemlendi. Kardiyak enzimleri tedrici gerileyen hastanın transtorasik ekokardiyografisinde (TTE) sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal gözlemlendi. Hasta 5. günde eve taburcu edildi. Olgu 2: Nöropati dışında hastalığı olmayan 45 yaşında kadın hasta örümcek ısırması sonrası halsizlik, vücut ağrısı ve gözlerde şişme şikayetleriyle acil servise başvurdu. İlk EKG’si normal olan hastanın servis yatışı yapıldıktan 3 saat sonra göğüs ağrısı gelişti. Ağrı esnasında çekilen EKG’de yaygın ST çökmesi saptandı. Koroner YBÜ’ye alınan hastanın yapılan KAG’de LAD proksimal segmentte %20 plak dışında özellik görülmedi. TTE’de anteroseptum midbazalinde hipokinezi saptandı. Troponin-I değerleri 6.766 ng/mL’ye kadar yükseldi. Medikal tedaviyle şikayetleri, TTE, EKG ve laboratuvar bulguları düzelen hasta 4. gün şifa ile eve taburcu edildi. Sonuç: KS alerjik birçok durumda gelişebilir. Ana tedavi anafilaksiye yönelik kortikosteroid, H1 ve H2 blokerleri ile destek tedavisidir. Kardiyak spazm için nitrat ve kalsiyum kanal blokerleri verilmelidir. Miyokard enfarktüsü geçiren hastalara enfarktüs protokolü uygulanmalıdır. Anahtar kelimeler: Alerjik anjina, anafilaksi, göğüs ağrısı.