15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
POSTOPERATİF İYATROJENİK YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA SEKONDER, BİLATERAL PNÖMOTORAKSIN EŞLİK ETTİĞİ PNÖMOMEDİASTİNUMDA, HİPERKARBİK SOLUNUM YETMEZLİĞİNİN DECAP® İLE TEDAVİSİ
MERİH REİS ARAS 1 SERDAR EFE 1 ONUR MERT 1 VOLKAN İNAL 1

1- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) gelişen %25 vaka yetişkindir ve sadece %5-11’inde YC, trakeal yerleşimlidir.  Erişkinlerde iyatrojenik YCA diş prosedürleri veya trakeostomi temizlenmesi esnasında meydana gelir. Akut dönemde YC, inspriumda hava yolunu kısmen tıkarken, ekspirasyonda ise hava yolunu tamamen tıkanması sonucu hiperinflasyona “bilyeli kapak fenomenine” neden olur. Sonuçta pnömotoraks, pnömomediastinum gelişerek; satürasyonda düşme, kardiyak venöz dönüşte azalma, hemodinamik instabilitede bozulma ve ölümle sonuçlanabilir.

Olgu: Dış merkezde, elektif rinoplasti operasyonu geçiren 21 yaşında kadın hastaya postoperatif ektübasyonu takiben bronkospazm gelişmesi ve desatüre olması nedeniyle NIMV desteği verilmiş. Takiben kardiyopulmoner arrest gelişen hasta entübe edilerek beş dakika CPR uygulanmış. Spontan solunumu geri gelen hastada cilt altı amfizem (üst ekstremiteler, sternum ön yüzü ve boynunda), bilateral pnömotoraks, pnömoperitonum ve pnömomediastinum saptanmış. Bilateral toraks tüpü takılan hastanın yoğun bakım ünitesine kabulünde derin hiperkarbik solunum yetmezliği (PH: 7.10, PO2: 264 mm Hg, PCO2:111 mmHg, %satO2: %99,6, HCO3: 23.7) saptandı. Genel durum kötü, bilinci kapalı, noradrenalin desteği altında kan basıncı 118/74 mmHg, nabız 122 atım/dk olan hastada etkin sedoanaljezi ve ardından sekiz saatlik roküronyum desteği verildi. Takiplerinde hiperkarbisinde gerileme olmayan PCO2: 131 mmHg) sağ juguler santral venöz kateterden dekapnizasyon filtresine bağlandı; 18. saatte CO2 64’e geriledi ve DECAP® desteği toplam 29 saat devam edildi. Bilateral akciğerleri ekspanse olan, vital bulguları stabil seyreden, hiperkarbi ve asidozu geriledi. Yatışının dördüncü gününde entübe halde iken fleksible bronkoskopide trakeada nazal kanama önleyici silikon tamponun bir parçasının trakeada yerleştiği görülerek, çıkarıldı, trakeabronşial rüptür izlenmedi. Hasta yatışının 8. gününde, maske ile 4L/dk O2 desteği ile (PH:7.48, PCO2:35.4 mmHg) göğüs cerrahisi servisine devredildi.

Sonuç: Rinoplasti operasyonlarında iyatrojenik YCA için dikkatli olunmalı, postoperatif beklenmeyen solunum sıkıntısı geliştiğinde acil erken bronkoskopi akut ölümcül komplikasyonları önleyebilir. Hemodinamiği bozan derin solunumsal asidozu olan, hiperkapnik hastada, bronkoskopik işlem için hemodinamik stabilite sağlanana kadar DECAP® desteğinin, tanı için zaman kazandıran ve hayat kurtaran bir destek tedavi olduğunun düşünmekteyiz.