15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KISA SÜRELİ ENTÜBASYON SONRASI GELİŞEN SUBGLOTTİK STENOZ OLGUSU
AHMET GÖKHAN AKDAĞ DEMET BÖLÜKBAŞI 1 Burçin HALAÇLI 1 SEVAL İZDEŞ 1

1- AYBÜ Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı
 
Özet:

Giriş Subglottik stenoz, entübasyon tüpünün trakeaya uyguladığı basınca bağlı olarak kıkırdak dokuda iskemi ve lokal nekroza ikincil granülasyon dokusu oluşumu ile gelişmekte, çoğu zaman medikal tedavi ile düzelmekte ancak nadiren hayatı tehdit eden ciddiyette olabilmektedir. Genellikle uzamış entübasyon sonrası görülse de nadiren kısa süreli entübasyonlar sonrası da bildirilmiştir. Bu yazıda kısa süre entübe izlenen ve takiplerinde ekstübasyonun 30. gününde ciddi subglottik stenoz gelişen bir olgu sunulmuştur. Olgu 33 yaşında erkek hasta trafik kazası sonucu acil servise getirilmiş. Özgeçmişinde tüp mide ameliyatı dışında özellik olmayan hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde, sol pariyetal lobda subaraknoid kanama, sol zigomatik arkta parçalı fraktür saptanmış. Bilinci kapalı olan hasta entübe edilmiş. Operasyon planlanmayan hasta 6 saat içinde entübe ve sedatize şekilde yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alındı. Sedasyon kesildi, takibinin 3. gününde ekstübe edilen ancak iyi oral almayan hasta, yatışının 22. gününde beyin cerrahisi servisine devir edildi. Serviste takip edilirken özellikle geceleri öksürüğü olan hastanın servisteki 8.gününde solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine tarafımıza konsulte edildi. Hastanın ciddi stridoru ve hipoksisi olduğu belirlendi. Entübasyon sırasında subglottik bölgede tama yakın darlığa neden olan lezyon gözlenmesi üzerine hastaya acil şartlarda trakeotomi açıldı. Takiplerinde cilt altı amfizem ve pnömotoraks gelişen hasta bilateral göğüs tüpü takıldıktan sonra tekrar YBÜ’ne devir alındı. KBB bölümünce yapılan fiberoptik laringoskopide subglottik stenoza neden olan granülasyon dokusu saptanan hastaya, balon dilatasyon seansları uygulandı. Pnömotoraks ve cilt altı amfizem bulguları gerileyen hastanın göğüs tüpleri çekildi. Mekanik ventilatörden ayrılarak takip edilen hastanın, yoğun bakım ihtiyacı ortadan kalkması üzerine KBB bölümüne devir edildi. Sonuç Kısa süreli entübasyon sonrasında nadir olarak karşılaşılan ağır subglottik stenoz, hayatı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur. Kısa süreli entübasyon olsa bile bu ciddi komplikasyonun önlenmesi için aralıklı olarak kaf basınç kontrolü yapılmalıdır. Olgumuzda olduğu gibi yavaş yavaş ilerleyerek ekstübasyon sonrası geç dönemde bile ortaya çıkabileceği düşünülmeli ve semptomları gözden kaçırılmamalıdır.