15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AEROGİNOSA SUŞLARINDA CEFTALOZON TAZOBACTAM VE CEFTAZİDİM AVİBACTAM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM AYDEMİR 1 HÜSEYİN AGAH TERZİ 1 MEHMET KÖROĞLU 1 YUSUF AYDEMİR 2

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABARATUVARI
2- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
 
Özet:

 

Giriş:

Amaç:

            Pseudomonas aeruginosa, sepsis, hastane kaynaklı pnömoni, ventilatör ilişkili pnömoni, deri ve idrar yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere nozokomiyal enfeksiyonların başlıca nedenidir.

Son yıllarda çoklu ilaca dirençli (MDR) suşlardaki artış ciddi bir problem haline gelmiştir. Bu  mikroorganizmalara karşı yaşanan antibiyotik sıkıntısı, tedavi seçiminde sıkıntı yaratmakta, morbidite ve mortalite oranlarında artışa neden olmaktadır. Ceftalozon/tazobactam ve ceftazidim/avibactam P. aeruginosa’nın neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için geliştirilen yeni nesil sefalosporin / β-laktamaz inhibitör kombinasyonlarıdır.

Bu çalışmadaki amacımız; çoklu ilaca dirençli P. aeroginosa suşlarında seftolozan / tazobaktam ve ceftazidim/avibactam’ın invitro etkinliğini araştırmaktır.

Yöntem:

Ocak 2015 ve eylül 2018 tarihleri arasında saptadığımız 32 çoklu ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa suşu çalışmaya dahil edildi. Suşların elde edildiği klinik örnekler, hasta bilgileri retrospektif olarak tarandı. Suşların tanımlaması ve antimikrobiyal duyarlılıkları vitek 2 ile yapıldı. İmipenem, meropenem, ertapenem, piperasilin tazobactam, ceftazidim  dirençli olan suşlar çalışmaya dahil edildi. Seftolozan / tazobaktam ve ceftazidim/avibactam etkinliği  gradient test  ile tespit edildi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 32 suşun izole edildiği tüm hastalar yoğun bakımlarda yatmakta olan hastalardı. Hastaların 17’si (%53.1) erkek, 15’i (%46.8) kadındı. Suşların izole edildiği klinik örnekler değerlendirildiğinde 8’i (%25) trakeal aspirat, 7’si (%22.1) idrar, 6’sı (%18.7)  yara, 5’i (%15.6) kan ve kateter,  3’ü (%9.3) balgam, 2’si (%6)  bronkoalveoler lavaj ve 1’i (%3.4) steril sıvı örneklerinden izole edildi. Antimikrobiyal sonuçları değerlendirildiğinde amikasin direnci %78, levofloksasin %96.8, ciprofloksasin %90.6, gentamisin %71.8, netilmisin için %78 olarak saptandı.  Suşların 7’sinde (%21.8) ceftazidim avibactam direnci saptanırken, 10’unda (%31.2) ceftalozon tazobaktam  direnci saptandı.

Sonuç:

Seftolozan-tazobaktam ve seftazidim-avibactam karbapenemler ve diğer beta-laktamlara dirençli P. aeruginosa izolatlarına karşı  in vitro etkinliği oldukça yüksek olmakla birlikte bu tür enfeksiyonlarda etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için daha fazla klinik çalışma gerekmektedir.