15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
DAHİLİ PROBLEMLER İLE İZLENEN KARMA KRİTİK HASTA POPÜLASYONUNDA RDW’NİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ VAR MIDIR?
ÖZGE KOÇ 1 MERVE AYDOĞAN 1 EDA NUR YİĞİTER 2 NERİMAN DEFNE ALTINTAŞ 3

1- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
3- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

 Giriş: Prognostik belirteçler risk altındaki hastaların belirlenmesi ve sınırlı kaynakların uygun kullanımı için önemlidir. Kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği (RDW) ek maliyet getirmemesi, hızlı ulaşılabilir olması nedeniyle sepsis dahil birçok farklı durumda prognostik belirteç olarak kullanılabileceği bildirilen bir parametredir.

Amaç: Bir dahili yoğun bakımda ünitesinde (YBÜ) izlenen karma kritik hasta popülasyonunda RDW’nin mortalite ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: 01.01.2018-31.08.2018 tarihleri arasında İç Hastalıkları YBÜ’ne kabul edilmiş ve 24 saatten uzun süre kalmış olan tüm kritik hastalar retrospektif olarak hastane ve dosya kayıtlarından taranarak çalışmaya dahil edildi. Demografik verilerin yanı sıra, yatış tanıları, hastalık şiddeti skorları ve yatıştaki ve sonraki 3 günün RDW değerleri, laboratuvar sonuçları, yoğun bakım ve hastane sonlanımları oluşturulan veri tabanına kaydedildi.

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde yatan toplam 113 hastadan 111’i çalışmaya dahil edildi. İncelendiğinde 55’i (%49,5) kadındı, yaş ortalaması 66,3±17,1’di. Toplam 53 hasta (%47,7) acil servisten kabul edilmişti. Ortalama APACHEII skoru 24,0±8,0’dı. Yoğun bakım ve hastane mortalitesi sırasıyla %20,7 ve %25,5’tu. Hastaların 39’u (%35,1) sepsis, 46’sı (%41,4) akut solunum yetmezliği, 26’sı (%23,4) farklı tanılar nedeniyle yoğun bakıma kabul edilmişti. Yaşayan hastaların APACHEII ve SOFA skorları anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,002 ve p=0,009). Ancak gruplar arasında, yatış ve sonraki RDW değerleri veya günler içindeki RDW değişimi açısından istatistiksel bir anlamlı bir fark saptanamadı. Sepsis ve solunum yetmezliği ile yatan hasta grupları esas alınarak değerlendirme yapıldığında da fark bulunamadı.

Sonuç: Dahili problemler ile izlenen karma kritik hasta popülasyonunda yatış RDW’sinin ya da RDW’nin günler içindeki değişiminin mortalite ile ilişkisi gösterilememiştir. Bunun nedeni anemi, hemoliz, demir eksikliği gibi dahili hastalarda sık görülen birçok farklı durumun RDW’yi etkiliyor olması olabilir.