15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
RHİNOVİRUS ENFEKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN RABDOMİYOLİZ OLGU SUNUMU
MELEK SÜZER ASLAN 1 GÜNEŞ ESKİDEMİR 1 SAİT KARAKURT 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI,YOĞUN BAKIM BİLİM DALI,İSTANBUL
 
Özet:

Giriş:Rabdomiyoliz kas nekrozu ve intrasellüler kas elemanlarının dolaşıma geçmesiyle karakterizedir.CK tipik olarak yüksektir.Hastalığın şiddeti serum kas enzimlerinin asemptomatik yüksekliğinden,elektrolit yükseklikleri ve akut böbrek hasarı gibi yaşamı tehdit eden durumlara kadar değişebilmektedir.Rabdomiyolizin nadir nedenlerinden olan Rhinovirus enfeksiyonuyla ilişkili rabdomiyoliz olgusunu sunmaktayız.

Olgu:68 yaşında erkek iki gündür olan halsizlik ve yaygın vücut ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu.2016da KOAH tanısı aldığı,ilaç kullanmadığı,50paket/yıl sigara öyküsü olduğu,bahçe işleriyle uğraştığı öğrenildi.Muayenesinde TA:210/106mmHg Nabız:110/dk diğer bulguları normaldi.Laboratuvar tetkiklerinde WBC:18900/µL,PNL:16900/µL,BUN:32mg/dL,Cr:1,31mg/dL,P:6mg/dL,AST:1941U/L,ALT:406U/L,LDH:1732U/L, CKMB>301ng/mL,TroponinT-hs:45,67ng/L,CRP:195mg/L,Prokalsitonin:0,36ng/mL, Ddimer:5,03µg/mL, Arter Kan Gazında pH:7,35 PCO₂:49mmHg PO₂:69mmHg Sat:%94 HCO₃:26,7mmol/L Laktat:1,7mmol/L idrar tetkikinde 3+hemoglobin mevcuttu,diğer tetkikleri normaldi.Akut koroner sendrom tespit edilmedi.Gönderilen CK:62930U/L tespit edilmesiyle rabdomiyoliz açısından öykü derinleştirildi.Travma öyküsü olmadığı, ,böcek-yılan sokması yaşamadığı, bitkisel ürün veya herhangi bir ilaç tedavisi kullanmadığı öğrenildi.Rabdomiyoliz tanısıyla diürezi 60cc/h olan hastaya hipertansif olması nedeniyle IV nitrat infüzyonu ve hidrasyon başlandı.Böbrek fonksiyonlarının bozulmasına bağlı yüklenme gelişen hastaya NIMV desteği altında UF yapıldı ve günlük olarak devam edildi.Takibinde dispne ve solunumsal asidoz gelişmesi, NIMV’u tolere edememesi,GKS’nin gerilemesi nedeniyle entübe edildi,yoğun bakım ünitesine alındı.Derin trakeal aspiratı pürülan gelen, akciğer grafisinde sol bazalde infiltrasyon, CRP:324mg/L, Prokalsitonin:11,4ng/mL tespit edilen septik şoktaki hastaya Piperacillin-Tazobaktam ile acil koşullarında takılan santral katateri olması nedeniyle Vankomisin başlandı,katateri çekildi.1 gün sonra invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı kalktı, extübe edildi.Akut faz reaktanları geriledi.Diürezi 150cc/gün olan hastaya yoğun hemodiyaliz uygulandı.Rabdomiyoliz etiyolojisine yönelik gönderilen tetkiklerinden tiroid fonksiyonları normal,viral-bakteriyel serolojisi(-),polimiyozit açısından otoimmün paneli (-) tespit edildi.Hastanın viral solunum panelinde ise Rhinovirus saptandı.Kontrol CK:1039U/L AST:129U/La gerileyen hasta 5 gün sonra servise devredildi.

Sonuç:Rhinovirüs soğuk algınlığının en sık, erişkin olgularının yılda üçte bir ila yarısıdan sorumlu etiyolojik ajanıdır. Çocuklarda Rhinovirus enfeksiyonuna bağlı rabdomiyoliz vakaları bildirilmiş olup erişkinlerde çok enderdir. Soğuk algınlığına bağlı gelişen halsizlik ve kuvvet kaybı şikayetleri olan hastalarda rabdomiyoliz de akla gelmelidir.