15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ OLABİLECEK BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DAHİLİ NEDENLERLE YATAN KRİTİK HASTALARDA DEĞERLENDİRİLMESİ
MERVE AYDOĞAN 1 ÖZGE KOÇ 1 EDA NUR YİĞİTER 2 NERİMAN DEFNE ALTINTAŞ 3

1- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
3- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Dahili nedenlerle yoğun bakıma kabul edilen hastalarda birçok farklı biyokimyasal parametrede değişiklikler saptanmaktadır. Bunlardan bazılarının farklı hasta gruplarında morbidite ve mortalite ile ilişkili olabilecekleri bildirilmiştir. Hatta bu parametrelerin bir kısmı hastalık şiddetini gösteren skorlama sistemlerinde de kullanılmaktadır.

Amaç: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen hastalarda, APACHEII ve SOFA skorlama sistemlerine dahil edilmemiş ancak farklı hasta gruplarında mortalite ile ilişkisinin olabileceği bildirilmiş rutin bakılan bazı biyokimyasal parametrelerin mortalite ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 01.01.2018-31.08.2018 tarihleri arasında İç Hastalıkları YBÜ’ne kabul edilmiş ve 24 saatten uzun süre kalmış olan tüm kritik hastalar retrospektif olarak hastane ve dosya kayıtlarından taranarak çalışmaya dahil edildi. Demografik verilerin yanı sıra, yatış tanıları, hastalık şiddeti skorları ve yatıştaki ve sonraki 3 günün prokalsitonin, CRP, fosfor, klor, LDH albümin değerleri, yoğun bakım ve hastane sonlanımları oluşturulan veri tabanına kaydedildi. Tek değişkenli analizlerde anlamlı bulunan parametreler üzerinden lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde yatan toplam 113 hastadan 111’i çalışmaya dahil edildi. İncelendiğinde 55’i (%49,5) kadındı, yaş ortalaması 66,3±17,1’di. Toplam 53 hasta (%47,7) acil servisten kabul edilmişti. Ortalama APACHEII skoru 24,0±8,0’dı. Yoğun bakım ve hastane mortalitesi sırasıyla %20,7 ve %25,5’tu. Hastaların 39’u (%35,1) sepsis, 46’sı (%41,4) akut solunum yetmezliği, 26’sı (%23,4) farklı tanılar nedeniyle yoğun bakıma kabul edilmişti. Yaşayan hastaların APACHEII ve SOFA skorları anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,002 ve p=0,009). Yaşayan ve kaybedilen hastalar karşılaştırıldığında prokalsitonin, CRP, klor, LDH ve albümin değerleri arasında herhangi anlamlı fark saptanmadı. Ancak kaybedilen hasta grubunda giriş fosfor düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek (p=0,031), ve ayrıca ilk 24 saatte fosfor düzeylerinde düşüş kaybedilen hasta grubunda istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da daha fazlaydı (p=0.118) 

Sonuç: Dahili problemler ile izlenen karma kritik hasta popülasyonunda yatış anında yüksek fosfor düzeyleri mortalite ile ilişkili bulunmuş olup, bu hasta grubunun yakın izlemi önemli olabilir.