15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATIŞ GÜNÜNE GÖRE MALİYET ANALİZİ: RESTROSPEKTİF ÇALIŞMA
MEHMET KILIÇ 1 NUREDDİN YÜZKAT 1 CELALEDDİN SOYALP 1 NURÇİN GÜLHAŞ 1

1- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
 
Özet:

Amaç:Bu nedenle YBÜ’de yatan hastaların yatış gününe göre kâr/zarar durumu ve yüksek maliyetli olan YBÜ hizmetleri için gider kalemlerini belirlemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem:Çalışma öncesinde yerel etik kurul onamı alındı. Anestezi yoğun bakım ünitesinde Ağustos2016-2017 tarihleri arasında yatan 458 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.Hastalar yatış sürelerine göre 6 gruba ayrıldı. Gruplarda gider kalemleri ameliyat,laboratuvar,ilaç,malzeme,radyolojik tetkikler ve diğer parametreler olarak belirlendi.Bulgular: Anestezi yoğun bakım ünitesine yatan hastaların %59,6’sı erkek, %40,4’ü kadın idi.Yaş ortalaması 53,87±22,6 yıldı. Yoğun bakım ünitesinde yatış gün sayısı ortalama 10,99±12,6 ve mekanik ventilatöre bağlı gün sayısı ortalama 8,78±12,8 olarak saptandı. Yoğun bakım maliyet analizlerinde Grup1’de 12.870,82Türk Lirası(TL),Grup2’de 9.384,61TL,Grup 3’te 371,18TL kar/zarar oranı zarar lehine olduğu saptandı.Grup4’te 16.505,4TLve Grup6’da 2.180.772,46TL kar/zarar oranı kar lehine olduğu saptandı.Gider kalemleri analizinde, hizmet maliyetinin %38,51’nin ilaç maliyeti,%24,45’nin tıbbi malzeme giderleri,%13,14’nün laboratuvar tetkikleri,%10’nun diğer işlemler,%4,92’nin ameliyat hizmetleri ve %3,1’nin radyolojik tetkiklerin oluşturduğunu saptandı.Sonuç olarak:YBÜ’de takip edilen hastaların yatış gün sayına göre maliyet analizinde YBÜ’nin ilk üç gününde tanı, ameliyat, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve tıbbi malzeme maliyetleri arttığı için zarar oranı yüksekken, dördüncü günden itibaren yatışları devam hastalarda bu giderlerin azalmasına bağlı kar/zarar oranının kar lehine değiştiğini saptadık.İlaç maliyetinin ise YBÜ’ne yattığı ilk günden itibaren geçen her günde artarak devam ettiğini gözlemledik.