15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
AKUT VALPROİK ASİT İNTOKSİKASYONUNDA L-KARNİTİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
DEMET ÖZER 1 VOLKAN YILDIRIM 1 AYŞE AYYILDIZ 1 EBRU KARAKOÇ 1 BİRGÜL YELKEN 1

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ
Valproik asit (VPA);  psikiyatrik bozukluklar, epilepsi, migren gibi nedenlerle sıklıkla kullanılanılan bir ilaç olup kullanımı yaygınlaştıkça zehirlenme insidansı da artmaktadır(1). VPA toksikasyonunda en sık bulgu santral sinir sistemi baskılanması sonucu koma hali ve solunum depresyonudur(2). Destekleyici tedavi esas amaç olmakla beraber iyileşme sürecini  hızlandırmak için ekstrakorporeal yöntemler ve L-karnitinden destek alınabilir. Karnitin tedavisinin VPA intoksikasyonuna bağlı komanın geri döndürülmesinde, hepatotoksisiteden korunmada önemli yeri bulunmaktadır(3). Bu olgu sunumunda suicid amaçlı VPA alan hastamızdaki L-karnitin tecrübemizi paylaşmak istedik.

OLGU
34 yaşında kadın hasta baygın halde bulunup acil servise getirildi. Epilepsi hastalığı nedeniyle kullandığı  VPA 500 mg tabletten suicid amaçlı 90 adet aldığı öğrenilen hastanın  başvuru anında; kan basıncı:113/71 mmHg, soluk sayısı:18/dk, nabız:97/dk, ateş:36,3oC  oksijen satürasyonu %93 şeklindeydi. Arteryel kan gazında pH:7,38, pCO2: 40 mmHg, pO2:84 mmHg, HCO3: 16,9 mEq/L, laktat duzeyi: 4 mmol/L olarak ölçüldü. Beyin tomografisi  normaldi. Ölçülen plazma VPA düzeyi 386 mcg / mL ile toksik seviyedeydi. Nazogastrik sonda takılarak mide irrigasyonu ardından 1mg/kg aktif kömür uygulanan hasta GKS<8 ve solunum depresyonu gelişmesi  nedeniyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ölçülen amonyak seviyesinin 151 mcg/dl olması üzerine L-karnitin, 100 mg/ kg  IV yükleme, devamında bilinci açılana kadar 15 mg/ kg, 6x1 idame tedavisi uygulandı. Yatışının 16. saatinde şuuru açılan ve ekstübe edilen hastanın 2. gün takibinde kalsiyum duzeyi 6,43 mg/dL olması üzerine kalsiyum glukonat replasmanı yapıldı, sıvı elektrolit desteği sağlandı. Bu tedavi ile  VPA’nın kan düzeyi 50 mcg/ mL, amonyak kan düzeyi  ise 61 mcg/dl e kadar geriledi. Yatışının 3. gününde vital bulguları stabil seyreden, bakılan tetkiklerinde problemi olmayan hasta psikiyatri poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.

SONUÇ
VPA zehirlenmelerinde  hiperamonyemisi ve yüksek kan VPA düzeyi olan hastalarda hemodiyalize gerek kalmaksızın, L-karnitin uygulaması alternatif veya destekleyici bir tedavi yaklaşımı olabilir.

KAYNAKLAR
1- Meek MF, Broekroelofs J, Yska JP, Egbers PH, Boerma EC, vander Voort PH. Valproic acid intoxication: sense and non-sense of haemodialysis. Neth J Med 2004; 62: 333-336.
2-Spiller HA, Krenzelok EP, Klein-Schwartz W, et al. Multicenter case series of valproic acid ingestion: serum concentrations and toxicity. J Toxicol Clin Toxicol 2000; 38: 755-760.
3-Ishikura H, Matsuo N, Matsubara M, Ishihara T, Takeyama N, Tanaka T. Valproic acid overdose and L-carnitine therapy. J Anal Toxicol 1996; 20: 55-58.