15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
FIRSATÇI VE FATAL SEYİRLİ BİR ENFEKSİYON: MUKORMİKOZİS
YEŞİM ŞERİFE BAYRAKTAR 1 HATİCE EYİOL 1 İSKENDER KARA 1 JALE BENGİ ÇELİK 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

 

Giriş:

Nadir görülen ve yüksek mortaliteye sahip bir enfeksiyon olan Mukormikozis, invaziv bir mantar enfeksiyonudur. Uzun süreli antibiyotik kullanımı, hematolojik malignite, renal replasman tedavisi veya diyabetik ketoasidoz gibi patolojiler etiyolojide önemli yer tutar. Rhinoserebral mukormikozis ise en sık görülen form olup diyabetik hastalarda daha sıktır. Biz yoğun bakım ünitemizde takip ettiğimiz ve mortal seyreden rhinoserebral mukormikozis vakamızı sunmayı amaçladık.

Olgu:

Hikayesinde diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı (klopidogrel + asetil salisilik asit) olan 55 yaşında erkek hastaya, yaklaşık iki hafta önce diş çekimi uygulanmış. İşlem sonrası yüzünün sol yarısında kızarıklık şikayeti ile kulak burun boğaz polikliniğine başvurmuş. Muayenesinde üst damakta nekroze olmuş doku alanları tespit edilmiş. Enfeksiyon hastalıkları tarafından servise yatırılarak takip ve tedavi edilen hastanın maxillofasiyal tomografisi çekilmiş. Lezyon alanı debride edilip patoloji ve kültür örneklemesi yapılmış. Başlanan ampicilin sulbactam tedavisine mukormikozis ön tanısı ile amfoterisin B eklenmiş. Takiplerinde sol gözde gelişen ani görme kaybı ve dışa bakış kısıtlılığı için ilgili konsültasyonlar yapıldıktan sonra göz MR angiografisi ile değerlendirildi. Fakat arter oklüzyonu tespit edilmedi. Daha sonra çekilen beyin BT ve beyin difüzyon MR tetkiklerinde de patoloji tespit edilmedi. Hiperbarik oksijen tedavisi başlandı. KBB tarafından ethmoidektomi ve nekroze doku alanların rezeksiyonu yapıldı. Antibiyoterapisi meropenem ve vancomisin ilavesi ile genişletildi. Serviste yatışının 9. gününde gelişen bilinç kaybı ve sağ hemipleji nedeniyle tekrar beyin BT ile değerlendirildi. Çekilen BT de: operasyon zemininde enfektif süreci düşündürecek, sol kavernöz sinüs içerisinde ve sol medial serebral arter boyunca leptomeningeal enfeksiyöz yayılım ile uyumlu görünüm tespit edildi. Daha sonra hasta entübe olarak yoğun bakım ünitemize devir alındı ve mekanik ventilatöre bağlandı. Yoğun bakımda septik şok tablosunda takip edilen hasta yatışının 16. gününde exitus oldu.

Sonuç:

Özellikle diyabetik veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda nekrotize cilt lezyonları görüldüğünde mukormikozis enfeksiyonu akla gelmelidir. Erken başlatılan uygun tedaviler ile sonuçların daha iyi olmasına katkı sağlanabilir.