15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
OBSTRETRİK KRİTİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM TAKİP SONUÇLARI: GERİYE YÖNELİK 10 YILLIK İNCELEME
HASAN DİRİK 1 KADİR BULUT 1 HİLAL SİPAHİOĞLU 1 MURAT SUNGUR 1 KÜRŞAT GÜNDOĞAN 1

1- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI, KAYSERİ, TÜRKİYE
 
Özet:

Amaç: Son yıllarda anne ve bebek ölüm oranı azalsa da hala önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir.Bu problemlerin erken tanınması, takip ve tedavisin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu özelliklerinden dolayı obstetrik hastalar dikkat edilmesi gereken özel bir hasta gurubudur.Ülkemizde obstetrik kritik hastaların takibi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.Bu çalışmanın amacı yoğun bakım unitesine kabul edilen kritik obstetrik hastalarda morbidite ve mortaliteye etki eden faktörleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya 24 saat üzeri yoğun bakım ihtiyacı olan obstetrik hastalar alındı. Veriler hasta dosyası ve elektronik kayıt sisteminden alındı.

Bulgular: Bu çalışmaya 62 hasta dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması 30±7 yıl idi. Ortalama gestasyonel yaş 32±5 hafta idi. En sık yoğun bakıma kabul edilme nedenleri  %22,4 HELLP sendromu, %19,4  preeklampsi ve %19,4 ile hemoraji idi.Yaşayan ve ölen hastalar karşılaştırıldığında ölen hastalarda APACHEII skoru, GKS ve 1. Gün SOFA skoru daha yüksek olarak bulundu. (p: 0.001, p:0.006, p< 0.001, sırasıyla).Birinci gün SOFA skoru yüksekliği mortaliteyi belirleyen bağımsız risk faktörü olarak bulundu (OR: 3.47,95%CI: 1.131-10.696,p:0.030). Hastaların yoğun bakım kalış gün sayıları 6 (range:1-64)gün idi. Yoğun bakım mortalitesi  %8 olarak tespit edildi.                        

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda yoğun bakıma kabul edilen en sık obstretrik kritik durumlar, gebelikle ilişkili hipertansif hastalıklar ve hemoraji idi. Bu hasta gruplarında mortaliteyi tahmin etmede en uygun belirteç ise 1. Gün SOFA skoru yüksekliği idi.

Anahtar kelimeler: Obstretrik hasta, intensive care unit, mortalite, morbidite