15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
AKREP SOKMASINA SEKONDER ÇOKLU-ORGAN YETMEZLİĞİ VE BİLATERAL BRAKİAL PLEKSOPATİ GELİŞEN OLGU
MEHMET YASİR PEKTEZEL 1 SERPİL ÖCAL 1 MELTEM ŞİMŞEK 1 F. GÖKÇEM YILDIZ 2 KADER KARLI OĞUZ 3 ARZU TOPELİ 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
3- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Akrep ısırması sonrası kardiyovasküler, pulmoner, renal ve nörolojik disfonksiyonların gelişebildiği raporlanmıştır. Nörolojik tutulum serebrovasküler olay, epileptik nöbet, polinöropati ve koma gibi geniş bir spekturumda görülebilir. Akrep ısırmasına sekonder pleksopati ise çok nadir gözlenmekte olup şu ana kadar literatürde sadece bir olgu yer almaktadır. Bu nedenle olgumuzu paylaşmayı amaçladık.

Olgu: 37 yaşında erkek hasta, sol kol posteriorundan akrep ısırması sonrası ağrıları olduğu için evinde kendi ürettiği ‘çaça’ (%50 alkol bazlı içki), bira ve evde bulduğu ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçları kullanmış. Sonrasında letarji ve genel durum bozukluğu ile 2. basamak hastaneye başvurmuş.Hastada akut böbrek yetmezliği ve derin asidoz saptanarak hastanemiz acil servisine yönlendirilmiştir. Acil başvurusunda %100 FiOaltında alınan arter kan gazında; pH 7,15, PaO2 68,2 mmHg, PaCO2 24,3 mmHg, HCO3- 10,3 mEq/L, laktat 11,3 mmol/L görülmesi üzerine hasta entübe edilip yoğun bakım ünitemize alındı. Hastada çoklu-organ yetmezliği olarak ARDS (PaO2/FiO2 68), nörolojik, renal ve hepatik disfonksiyon mevcuttu. ARDS yönetimi akciğer koruyucu invaziv mekanik ventilasyonla yapıldı ve FiOihtiyacı 48 saat içinde azaldı. Rabdomiyolize bağlı böbrek yetmezliği için 4 gün boyunca günlük hemodiyaliz uygulandı. Karaciğer enzimleri düşme eğiliminde olan hastanın sedasyonu kesilerek 5 gün sonunda ekstübe edildi. Hasta uyandığında quadriparezik (2/5 MRC “Medical Research Council”) olduğu görülerek elektrofizyolojik değerlendirme yapıldı. Asimetrik bilateral servikal pleksopatik tutulum tespit edildi. Ayrıca servikal vertebral Manyetik Rezonans görüntülemede bilateral asimetrik pleksopatik tutulumu destekler nitelikte kontrast tutulumu izlenen hastanın kas kuvvetsizliğinin yoğun fizyoterapi sonrası üçüncü haftada düzelme eğiliminde olduğu (3+/5 MRC) görüldü. 

Sonuç: Akrep sokmasına sekonder multi-organ yetmezliği başarı ile tedavi edildi. Hasta uyandırıldığında tespit edilen asimetrik bilateral brakial pleksopati olgusu, bilindiği kadarı ile literatürde yer alan 2.olgudur.