15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
BEYİN ÖLÜMÜ TANISINDA DESTEKLEYİCİ TEST ŞARTTIR.
MUSTAFA AKKER 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 
Özet:

Giriş-Amaç:. Beyin ölümü tanısı 01.02.2012 tarihinde Resmi Gazetede Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Burada beyin ölümünün; tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü olmayan kaybı olarak nitelendirilmektedir. Beyin ölümünün kardinal bulguları; koma ve yanıtsızlık hali, beyin sapı reflekslerinin olmaması ve apne testinin pozitif olmasıdır. Beyin ölümü tanısı ülkemizde bazı merkezlerde sadece klinik bir tanı olarak ön görülüp, destekleyecek test yapılmasına gerek duyulmayabilmektedir. Amacımız, klinik olarak beyin ölümü düşünülen hastaların, destekleyici test olan radyolojik yöntemlerle güvenirliliğini araştırmaktır. Yöntem: : 01.03.2017-01.09.2018 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde klinik olarak beyin ölümü tanısı alan toplam 13 olgu incelendi. Hastalar yoğun bakım uzmanı ile birlikte Nöroloji veya Nöroşiruji uzman hekimi tarafından beyin sapı refleksleri değerlendirildi. Apne testi ise sadece yoğun bakım uzmanı tarafından bir kereye mahsus yapıldı. Beyin ölümü düşünülen olgulara destekleyici test olarak bilgisayarlı tomografi(BT) anjiografi veya manyetik rezonans(MR) anjiografi yapıldı. Bulgular: Beyin ölümü tanısı alan 13 olgu tespit edildi. Yaş ortalaması 42.2 olup, 4 olgu kadın (%30.7) iken, 9 olgu erkekti (%69.3). Apne testi tüm olgulara yapılmış olup 2 olguda apne testi tamamlanamadı. Olguların tamamında destekleyici test yapılmış olup, destekleyici test olarak 12 olguda (%92.3) BT anjiografi, 1 olguda (%7.7) ise MR anjiyografi yapıldı. 7 olguda (%53.8) serebral kan akımı izlenmezken, 6 olguda (%46.2) akım tespit edildi (Tablo 1). Sonuç: Beyin ölümü sadece klinik bir tanı değil, klinik ve radyolojik bir sendromdur. Bu nedenle klinik olarak beyin ölümü düşünülen olgulara destekleyici test olarak radyolojik yöntemlerden faydalanmak tıbbi, etik ve hukuki açıdan bir zorunluluktur. Anahtar kelimeler: beyin ölümü, destekleyici test, radyolojik görüntüleme TABLO 1: AI,20 yaş, kadın,BT anjiografi, (Her iki internal karotid arterde akım mevcut olup her iki MCA proksimali solda belirgin dolum göstermektedir. ACA proksimali dolum göstermektedir. Solda MCA M1, M2, M3 segmentleri silikte olsa dolum göstermektedir). MRM, 23 yaş, erkek, BT anjiografi, (Akım yok). YPT, 31 yaş, kadın,BT anjiografi,(Akım yok). BT, 54 yaş, erkek, BT anjiografi, ( Sağda belirgin olmak üzere her iki internal karotid arter ve willus poligonunu oluşturan her iki ACA ve MCA içerisinde ve posterior sirkülasyonda sol PCA lokalizasyonunda vasküler yapılara ait akım izlenmekte olup willus poligonu distal kesimlerinde akım saptanmamıştır). NK,21 yaş, kadın, BT anjiografi(Akım yok). MN,48 yaş, erkek, BT anjiografi(Akım yok). GG,24 yaş, kadın, BT anjiografi(Akım yok). MG,47 yaş, erkek,BT anjiografi, (Her iki ICA supraklinoid segmentlerde akım izlenmekte olup, ACA distal dallarında akıma ait bulgular mevcuttur. Ancak her iki MCA net seçilememektedir. Baziler arter lokalizasyonunda ince kalibrasyonlu lümen dolumu izlenmiştir. Sol vertebral arter ince kalibrasyon dolum göstermektedir). ARA,59 yaş, erkek,BT anjiografi (Her iki internal karotid arter intrakranial segmentlerinde kavernöz ve supraklinoid segmentlerde akım saptanmıştır. Sağ MCA M1 segment ve sol MCA M1 segmentte akım ile uyumlu olabilecek kontrastlanma eşlik etmektedir). MB,49 yaş, erkek,BT anjiografi( iki internal karotid arter intrakranial segmentlerinde akım izlenmektedir. Her iki MCA ve ACA proksimal ana segment ve distal dallanmalarında normal akım mevcuttur. Sağ vertebral arter net vizualize edilememektedir. Sol vertebral arter, baziller arter proksimal ve orta segmenti ince kalibrasyonlu olarak izlenmektedir. Baziler tepe lokalizasyonunda net dolum görülmemektedir). AY,44 yaş, erkek,MR anjiografi(internal karotid arter ince kalibrasyonlu olarak kavernöz segmente kadar izlenmektedir. Sol internal karotid arter ise çok ince kalibrasyon ile petröz kavernöz segmente kadar devamlılık göstermektedir). KÇ,77 yaş, erkek, BT anjiografi(Akım yok) FA,52 yaş, erkek, BT anjiografi (Akım yok)