15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
NORADRENALİN İNFÜZYONUNA BAĞLI TAKOTSUBO SENDROMU: OLGU SUNUMU
MEHMET YAVUZ 1 HASAN ALPAY 1 İSMAİL DEMİR 1 ARİF YÜKSEL 1

1- S.B.Ü. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ, İZMİR
 
Özet:

 

GİRİŞ:Sepsis,  yoğun bakımlarda takip edilen hastalarda miyokardiyal kontraktilitede bozulmaya neden olarak geçici miyokardiyal disfonksiyon oluşturan önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Takotsubo sendromu (TS) sol ventrikülün geçici bölgesel sistolik fonksiyon bozukluğu ile karakterize, miyokard enfarktüsünü taklit eden, ancak anjiyografik kanıt bulunmayan, apikal balonlaşma sendromu, kırık kalp sendromu ve strese bağlı kardiyomiyopati gibi farklı şekillerde adlandırılan bir sendromdur. 55 yaşında septik şok tablosunda olan ve vazopresör ajan olarak başlattığımız noradrenalin infüzyonu sonrasında gelişen takotsubo sendromu  saptadığımız hastayı sunmayı uygun bulduk.

OLGU:55 yaşında, menenjit sekelli, uzun zamandır yatağa bağımlı olan, genel durum bozukluğu ve ateş yüksekliği nedeniyle acil servisimize getirilen erkek hasta ürosepsis tanısı ile iç hastalıkları yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Uygun sıvı replasmanı ve antibiyoterapiye rağmen ortalama arteriyel basıncı (OAB) 60 mmHg altında seyretmesi üzerine yatışının ikinci gününde 1 mcg/ kg/dk dozunda noradrenalin infüzyonu başlandı ve OAB’ na göre doz titrasyonu yapıldı. 1 gün sonra elektrokardiyogramda ( EKG)  anterior derivasyonlarda ST elevasyonu ve troponin değerinin 2,29 ng/ ml saptanması üzerine akut koroner sendrom ön tanısı ile dış merkeze koroner angiografi için yönlendirildi. Yapılan anjiografide normal koroner arterler saptanan hastanın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) %40 saptandı. Tıbbi takip önerilen hasta yoğun bakım ünitemize geri nakil alındı. ST elevasyonu EKG takiplerinde devam eden hastanın  yatışının 5. gününde antibiyoterapiye klinik ve laboratuar olarak yanıt vermesi ve OAB yükselmesi üzerine noradrenalin infüzyonu kesildi. Hastanın dramatik bir şekilde ST elevasyonu kayboldu. Kontrol ekokardiyografide  EF, % 60 saptandı. Takotsubo sendromu tanısı alan  hasta yatışının 21. gününde taburcu oldu.

TARTIŞMA: Takotsubo sendromu, ST yükselmeli miyokard enfarktüsü veya troponin pozitif akut koroner sendrom olguların yaklaşık %1-2’sinde tespit edilmiştir. Noradrenalin,  yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılan bir ajandır. Yan etkileri arasında anafilaksi, ekstravazasyona bağlı nekroz ve vazokonstrüksiyona bağlı olarak da; ekstremitelerde, renal ve mezenterik sistemde iskemi olabilir. Literatürde olgu bazında bildirilen miyokardiyal iskemi vakaları da mevcuttur. Bizim hastamızda da noradrenalin uygulaması sonrası gelişen geçici myokardiyal depresyon tedavi kesilince normale geldi. Patofizyolojisi, tanısı ve tedavisinde henüz netlik olmayan bu sendrom hakkında farkındalığın ve bilinirliğin artması gerekmektedir.