15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ, TANIMLAYICI ÇALIŞMA
KADİR BULUT 1 HASAN DİRİK 1 FARUK SEÇKİN YÜCESOY 1 ŞAHİN TEMEL 1 HİLAL SİPAHİOĞLU 1 MURAT SUNGUR 1 KÜRŞAT GÜNDOĞAN 1

1- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI, KAYSERİ, TÜRKİYE
 
Özet:

Giriş/amaç: Yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon sık kullanılan bir tedavi şeklidir. Çeşitli nedenlerle akut solunum yetmezliği olan olgularda solunum iş yükünü azaltmak, hipoksemi ve akut solunum asidozunu düzeltmek amacıyla uygulanır. Mekanik ventilasyon uygulanan hastaya bakım veren ekibin mekanik ventilasyon endikasyonlarını, mekanik ventilatörde kullanılan modları, ayarları iyi bilmesi gerekir. Mekanik ventilatöre bağlı hastada tedavi yönetiminin bazı zorlukları vardır. Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesine yatan ve mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastaların değerlendirilmesidir.

Hastalar ve yöntem: Bu çalışma prospektif olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Yoğun bakım Ünitesinde yapıldı.Bu çalışmaya 18 yaş ve üzeri, 24 saat ve üzeri mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastalar alındı.

Bulgular: Bu çalışmaya 94 hasta dâhil edildi. Hastaların 56’sı (% 60) erkek 38’i (% 40)  kadındı. Yaş ortalamaları 57±19 yıl idi. Yoğun bakıma en sık kabul sebepleri akut solunum yetmezliği (%23), nörolojik(%17) ve metabolik nedenler (%17) şeklinde idi. APACHE IIskoru 23 (range:4-35) idi. Çalışmaya alınan hastaların 70’i endotrakeal tüp ve 24’ü ise trakeostomi ile takip edildi. Hastaların %90’ı Senkronize İntermittan Mandatory Ventilasyon (SIMV) ile takip edildi. Hastalar mekanik ventilatöre bağlandıktan sonra elde edilen ilk ventilatör ve laboratuvar değerleri şu şekilde idi; Tepe basıncı 19±5, plato basıncı 11±4, ayarlanan solunum sayısı 14±3/dakika idi. PEEP 5 mmHg (range: 5-14) idi. FiO2 ise %40 (range: %30-80) ve tidal volüm 475ml (range:300-560)  idi. Bakılan kan gazlarında Ph 7,34 (range: 6,95-7,56), PO2 101 mmHg (42-319) , SaO2 96 (58-100), PCO2 değeri 36 mmHg (22-99), HCO3 20 mEq/L (5-34), laktat 1,85(0-8) ve pulse oksimetre % 96 (range:66-100) idi. Sonuç olarak; mekanik ventilator gün sayısı 9,5 (range:1-54) gün, yoğun bakımda kalış gün sayısı 11 gün (range: 1-56), hastanede kalış gün sayısı 13 (range: 2-65) gün idi. Hastaların yoğun bakım mortalitesi %75 olarak tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda yoğun bakım ünitesinde en fazla kullanılan mekanik ventilatöre modu SIMV idi. Bu hastaların yoğun bakım mortalitesi oldukça yüksek olarak tespit edildi.

Anahtar kelimeler: mekanik ventilatör, yoğun bakım, kritik hastalık, mortalite, SIMV