15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
ÜÇÜNCÜ BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ KATETERLE İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NEVİN KORKMAZ 1 DERYA ÖZTÜRK ENGİN 2 ZERAFET KANDEMİR 1 SEMRA KAVAS 2 CANAN AĞALAR 2

1- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ HEMŞİRELİĞİ,İSTANBUL
2- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ, İSTANBUL
 
Özet:

 Amaç: Kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonu (Kİ-ÜSİ), kateter takıldıktan 48 saat sonra gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar  içerisinde en sık görülen enfeksiyonlardır ve  %40’lara varan, oranlar bildirilmektedir. Kateter ilişkili bakteriüri, nozokomiyal bakteriyemilerin kaynağı olarak mortalitede  artışa sebep olabilmektedir. Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitesinde (YBÜ)  takip edilen hastalarda gelişen, Kİ-ÜSİ oranlarının belirlenmesi, alınan kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Bu çalışma, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde yapılmıştır.  Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında YBÜ takip edilen ve Kİ-ÜSİ tanısı alan hastalar, retrospektif olarak  değerlendirilmiştir. Bu tarihler arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde hemşirelere iki ayda bir, doktorlara üç ayda bir enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili eğitimler verilmiştir. Kİ-ÜSi tanısı alan hastaların idrar kültürlerinde üreyen etkenlerin  tanımlanmaları, konvansiyonel ve/veya yarı otomatize yöntemlerle, antibiyotik duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) standartlarına göre yorumlanmıştır

Bulgular: Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında YBÜ takip edilen toplam hasta sayısı 3633 olarak belirlenmişir. 2014 yılı için Kİ-ÜSİ hızı %0.99, 2015 için %2.89, 2016 için %2.74, 2017 için %1.24 ve 2018 için % 0.55 olarak belirlenmiştir. Ocak 2014 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında en sık üreyen etkenler Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii olarak belirlenmiştir. K. pneumoniae suşlarında karbapenem direnci %59,38, P. aeruginosa suşlarında %88,89 ve A.baumannii suşlarında %75 olarak saptanmıştır.

Sonuç:   YBÜ yatan hastalarda üriner  kateter uygulaması sıklıkla gerekmekte, ancak invaziv girişimler sonrası enfeksiyon sıklığı artmaktadır. Üriner kateter infeksiyonunun gelişminin azalmasında eğitim, farkındalık, kateterizasyon ihtiyacının günlük olarak değerlendirilmesi,  enfeksiyon kontrol önlemlerinin eksiksiz uygulanması   etkilidir.

Anahtar Kelime: Üriner Enfeksiyon, Yoğun Bakım Ünitesi, Kateter