15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
SEPSİS HASTALARINDA LİPOPOLİSAKKARİT FİLTRESİ KULLANIMININ KLİNİK SONUÇLARI DENEYİMİMİZ
EMRAH OTAN 1 ERTUĞRUL KARABULUT 1 MAHMUT BURAK KILCI 1 VOLKAN İNCE 1 CEMALETTİN KOÇ 1 CEMALETTİN AYDIN 1 SEZAİ YILMAZ 1

1- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KARACİĞER NAKİL ENSTİTÜSÜ
 
Özet:

Giriş

Lipopolisakkarit (LPS) gram negatif bakterilerin hücre duvarının yapısal bir bileşeni olan endotoksindir,  sepsiste inflamatuar yanıtın ortaya çıkışındaki rolü iyi bilinmektedir. Çalışmamızda ekstrakorporeal dolaşım yoluyla endotoksinlerin dolaşımdan uzaklaştıracak bir filtrenin  çoklu organ yetmezliği (ÇOY) ve hasta sağkalımına etkilerini gözlemeyi hedefledik.

Olgu1:Karaciğer Nakli (KN) öyküsü olan 26 yaşında erkek cinsiyette hasta, enfekte bilioma, abdominal sepsis tanısı ile yoğunbakım ünitesine (YBÜ) kabul edildi. 

Ortalama kan basıncı (MAP) 61 mmHg, bilinç bulanık, takipneik idi, kan kültüründe  Klebsiella Pneumoniae  üremesi vardı. Hastanın endotrakeal entubasyon (ET) mekanik ventilasyon (MV) uygulandı. Hastaya hemadsorpsiyon  cihazı ile 1 seans LPS filtresi uygulandı. İzlemde hastanın işlem sonrası 2 günde hastanın klinik durumunda anlamlı düzelme gözlendi, ekstube edildi.

Olgu 2: Karaciğer Nakli (KN) öyküsü olan 25 yaşında kadın cinsiyette hasta ARDS nedeniyle YBÜ Kabul edildi. Ciddi hipoksemi bulguları olan hastaya ET sonrası MV uygulanmaya başlandı.  MAP 60mm/Hg olan hastaya vazoperessör desteği (noradrenalin 0,1 mcg/kg/dk) başlandı. Kan kültüründe Proteus Vulgaris ve Escherichia Coli üremesi, balgam kültüründe Proteus Mirabilis üremesi mevcut idi.. Hastanın antibiyoterapisi düzenlendi. Hastaya hemadsorpsiyon  cihazı ile 1 seans LPS filtresi uygulandı. İzlemde hastanın işlem sonrası 3. günde klinik durumunda anlamlı düzelme gözlendi, MV sonlandırıldı.

Tartışma

Olguların  işlem öncesi ve sonrası hemodinamik bulguları, solunum parametreleri, laboratuar (CRP,prokalsitonin,platelet düzeyi,nötrofil lenfosit oranı(NLO)) fizyolojik skorlama sonuçları (SOFA, SAPS II) degerlendirilmiştir. Çalışmamızda 24 saatlik idrar çıkışı (p:0,05), PaO2/FiO2 oranı (p:0,0004), CRP düzeyi(p:0,001), NLO (p:0,0003) parametreleri işlem öncesi ve işlem sonrası 5. Gün değişimi  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Sepsis olgularında tedavide ekstrakorporeal filtre sistemlerinin katkısı iyi bilinmemekle birlikte, farklı filtrelerin olumlu sonuçlarına dair çalışmalar yayınlanmıştır. Ekstrakorporeal dolaşım yoluyla sitokinlerin dolaşımdan uzaklaştırılarak sepsis bağlı gelişmiş ÇOY durumunu tedavi etmek amacıyla pek çok filtre geliştirilmiştir. Bizim hastalarımızda Gram-negatif bakteriel enfeksiyona bağlı gelişen ARDS ve ÇOY  bulguları LPS filtresi uygulaması sonrası düzelmiş ve hastalar YBÜ’den  servise transfer edilmiştir.