15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
LVAD SONRASI GELİŞEN KANDİDA ENFEKTİF ENDOKARDİTİ
SEMA SARI 1 ÇİLEM BAYINDIR DİCLE 1 DİLEK KAZANCI 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ, ANKARA
 
Özet:

GİRİŞ: Sol ventrikül destek cihazı (Left ventricular assist device (LVAD)) son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda transplantasyona kadar köprü olarak ya da transplantasyon için uygun olmayan hastalarda nihai tedavi olarak uygulanmaktadır. Ancak diğer yabancı cisimlerde de olduğu gibi enfeksiyöz komplikasyonlar sık görülmektedir. Bu çalışmada LVAD sonrası gelişen kandidaya bağlı bir enfektif endokardit olgusu sunulmuştur.

OLGU: İskemik kardiyomyopati nedeniyle LVAD takılan 59 yaşında erkek hasta postoperatif 6. ayda ateş, kilo kaybı, beslenme güçlüğü şikayeti ile acil servise başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde 5 set kan kültüründe candida albicans üremesi saptanmış olup transözofageal ekokardiyografisinde triküspit kapak septal leafletin ventriküler yüzeyine tutunmuş 35x39mm ebatında nisbeten düzgün sınırlı, hareketli kitle imajı izlenmiştir. Anidulafungin tedavisi ile kandidemi kontrol altına alınabilmişse de kardiyak açıdan yüksek riskli olması nedeniyle enfektif endokardit için opere edilememiştir. Ekokardiyografide vejetasyonu devam eden ancak enfeksiyöz parametreleri düzelen hasta yoğun bakım takibi sırasında 3. ayın sonunda ek komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmiştir.

SONUÇ: Kalp yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesini artıran ve yaşam süresini uzatan LVAD, enfeksiyöz komplikasyon geliştiğinde ise eradikasyonu güç olup mortaliteyle sonuçlanabilmektedir. Semptomların yakın takip edilerek enfeksiyon şüphesinde kültürler alındıktan sonra antibiyotiklerin, fungal enfeksiyon şüphesinde ise antifungallerin başlanması hayati öneme sahiptir.

ANAHTAR KELİMELER: Left ventricular assist device, enfektif endokardit, kandidemi