15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM HASTASINDA PNÖMOTORAKS; PRİMER Mİ SEKONDER Mİ?
EMİNE ÖZSARI 1

1- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

 Yoğun bakım hastasında pnömotoraks; primer mi sekonder mi?

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde(YBÜ) primer pnömotoraks yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Özellikle GKS düşük hastalarda semptomlar gözden kaçabileceğinden tanıyı koymada güçlükler yaşanabilmektedir. Herhangi bir girişimsel işlem yapmadan geliştiğinden ayırıcı tanıda akla gelmesi önemlidir.Genel durumu bozulan, hipoksemisi derinleşerek takipneik taşikardik hale gelen her hastada , yatak başı AC grafisi ile değerlendirilebilecek bu tanıyı hatırda tutmak amacıyla olgu sunulmuştur.

OLGU:81 yaşında, kadın hasta,bilinç bulanıklığı şikayetiyle başvurduğu acil serviste çekilen kranial MR da akut enfakt saptanarak YBÜne yatırıldı.Yatışının ertesi günü çekilen posteroanterior akciğer grafisinde sağ akciğerde pnömotoraks hattı izlendi.Tüp torakostomi tedavisi uygulanan hastanın takiplerinde akciğerin expanse olduğu gözlendi,tüpü çıkarıldı. Yoğun antikoagülan tedavi altındaki hastada akut alt gastrointestinal kanama gelişti,exitus oldu.

Sonuç: Toraksa yapılan invaziv işlemler sonrası pnömotoraks görülmesi , sıklığı giderek azalsa da gelişebilen bir komplikasyondur. Sekonder pnömotoraks olarak adlandırılan bu durum, primer pnömotorakstan farklı olarak altta yatan akciğer hastalığı ile ilişkilidir. Primer pnömotoraks ise oldukça nadir bir durumdur, altta yatan akciğer hastalığına ait hiçbir kanıt bulunmayan hastalarda oluşur. Çoğunlukla histopatolojik bulgular görülen ve sigara içen hastalarda ortaya çıkar. En sık rastlanan nedenleri transtorasik iğne aspirasyonu , santral venöz kateterizasyon , torasentez , plevra biyopsisi ve mekanik ventilasyondur . Tipik semptomlar olan göğüs ağrısı ve dispne nispeten daha hafif olabilir ya da hiç olmayabilir .Tanı güçlüğüne neden olan bu durum ne kadar uzarsa re-ekspansiyona bağlı pulmoner ödem riski  de o kadar yüksek olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde yaşamı tehdit eden bir komplikasyon olan primer pnömotoraks, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ,morbidite ve mortalitenin artmasına yol açmaktadır.