15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
AKCİĞER CERRAHİSİ SONRASI AKUT PULMONER EMBOLİ GELİŞEN HASTADA YÜKSEK AKIMLI NAZAL KANÜL KULLANIMI
GÖKŞEN ÖZ İBRAHİM ETHEM ÖZSOY MEHMET AKİF TEZCAN 1

1- KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 
Özet:

 

Amaç: Yüksek Akımlı Nazal Kanül (YANK) ile oksijen tedavisi solunum yetmezliği tedavisinde dönüm noktası şeklinde değerlendirilebilir (1,2). Postoperatif dönemde ve pulmoner embolide kullanımına ilişkin ayrı ayrı  az sayıda yayın ve olgu sunumu mevcuttur (3,4). Biz de hem akciğer cerrahisi geçirmiş hem de pulmoner emboliye bağlı akut solunum yetmezliği gelişmiş hastamızda YANK kullanımına ilşkin tecrübemizi paylaşmak amacıyla olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: 58 yaşında, ek hastalığı olmayan kadın hastada, sol akciğerde çok sayıda kist hidatik lezyonu olması nedeniyle yapılan operasyon sonrası 1. günde akut solunum yetmezliği gelişti. Yapılan tetkiklerinde sağ akciğer alt loba giden lobar dallarda ve sağ akciğer üst loba giden subsegmental dallarda ve sol akciğer alt loba giden segmenter dallarda emboli (Şekil 1) görülerek Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kabul edildi. Hasta, yoğun bakıma kabulde dispneik ve takipneikti; oksijen maskesi ile 15lt/dk oksijen almasına rağmen hava açlığı çekiyordu, bilinci açık olan hastaya noninvazif mekanik ventilasyon (NIV) başlandı. NIV’da %100 oksijen fraksiyonu ile arteriyel kan gazı (AKG); pH: 7.35, pCO2: 39, pO2: 53.9, laktat:4, HCO3: 21.1 şeklindeydi. Hastaya YANK ile oksijen tedavisi başlandı; 31o C’de,  60 L/dk % 80 okijen ile AKG; pH: 7.386, pCo2: 36.5, pO2: 66.2, laktat:1.1, HCO3: 21.9 şeklindeydi. Hastanın YANK ile oksijen tedavisi sonrası takipnesi düzeldi, taşikardisi geriledi, vital bulguları stabil hale geldi. Heparin infüzyonu ile pulmoner emboli tedavisi alan hastada YANK desteği kademeli şekilde azaltılarak 3 günde kesildi; postoperatif 5. günde 2 L/dk konvansiyonel nazal oksijen kanülü ile servise gönderildi, 7 gün sonra da evine gerekli önerilerle taburcu edildi.

Sonuç: Pulmoner embolide sağ ventriküler yükte artış nedeniyle intratorasik basınç uygulanması çok istenilmemekte ve NIV önerilmemektedir(3). Olgumuzda YANK ile NIV’a göre AKG’da düzelme izledik ve postoperatif 1. günde olan hastamızda invazif mekanik ventilasyon ile gelişebilecek pnömotoraks gibi komplikasyonlardan korunmuş oldu.