15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROLOJİK HASAR
ŞERİFE GÖKBULUT BEKTAŞ 1 MİNE ALTINKAYA ÇAVUŞ 1 ASLI DEMİR 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Özet:

 AMAÇ: Nörolojik hasarlanma kalp cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından biridir. Bu yazıda açık kalp cerrahisi yapılan merkezimizde son iki yılda postoperatif tip 1 nörolojik hasar gelişmiş hastaları değerlendirmeyi amaçladık.                                                                                                                                                 YÖNTEMLER: Hastanemizde son 2 yılda 2689 hastanın açık kalp cerrahisi geçirdiği saptandı. Bunların içinde postoperatif dönemde aşikar nörolojik hasar gelişen 50 hasta tespit edildi. Bu hastaların verilerine elektronik veri tabanından ve arşivden dosya taraması yapılarak ulaşıldı.                                                                                                     BULGULAR: Verilerine ulaşılan 50 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 60,4 ± 10,2 yıl olarak bulundu. Hastaların % 61,2’sine hipertansiyon, % 22,4’üne diyabet eşlik etmekteydi .Hastalara uygulanan prosedürler sıklık sırasına göre %54 koroner baypas cerrahisi, %20 çoklu cerrahi prosedürler ve %14 aort cerrahisiydi. Ortalama KPB süresi 131,1 ± 58,6 dk idi. Buna göre serebrovasküler olay etyolojisinde %90 oranında embolinin neden olduğu  iskemik inme gölenirken, %10 hastada hipoperfüzyona bağlı inme görülmüştür.SVO sonrası kalıcı hasar %56 hastada bulundu. Mortalite ise 17 hastada (%34) mevcuttu.   SONUÇ: Araştırma sonucunda hastanemizde açık kalp cerrahisi sonrasında aşikar nörolojik hasarlanma oranı %1,9  bulundu. Literatürde bununla ilgili olarak %0,5-5,4 gibi geniş bir aralık verilmiştir. Hastalarımızdaki nörolojik hasarlanmanın etyolojisinde daha çok intraoperatif embolik faktörlerin yer aldığını düşünmekteyiz.