15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI HASTALARININ ENDOSKOPİK BULGULARI
BEHİYE DENİZ KOSOVALI 1 İBRAHİM TAYCI 1 HÜSEYİN YILDIZ 1

1- MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

 Giriş: Gastointestinal sistem kanamaları hayati riski bulunan klinik tablolardır. Bu yüzden hastaların yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takibi gerekmektedir.

Amaç: Bu çalışmada YBÜ’sinde gastrointestinal sistem kanaması tanısı ile takip edilen olguların sıklığını, demografik özelliklerini, endoskopik bulgularını, transfüzyon ihtiyacını, YBÜ’nde kalış süresi ve mortalite oranlarınını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında YBÜ’ne kabul edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi ve gastrointestinal kanama tanılı hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 45 hastanın yaş ortalaması 72.02±14.13 idi ve olguların %42’si (n=21) kadın, %48’i (n=24 ) erkekti. Hastaların başvuru anındaki ortalama hemoglobin (Hgb) değeri 9.04 g/dl (min: 4.5g/dL, max: 14.2 g/dL), ortalama trombosit sayısı (PLT) 239x103/mL (min:5x103/mL, max: 488x103/mL), ortalama INR düzeyi 1.9 (min: 0.86, max: 10) idi. En düşük PLT değeri aplastik anemi tanısı olan hastaya, en yüksek INR düzeyi ise varfarin sodyum kullanan bir diğer hastaya aitti.  45 hastadan ikisinde herhangi bir kan ürünü transfüzyonu yapılmadı. 43 hastaya eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyonu, 5 hastaya taze donmuş plazma (TDP) transfüzyonu yapıldı. Endoskopik incelemede ise hastaların %18’inde ülser, %18’inde gastrit, %32’sinde ülser ve gastrit, %4’ünde kitle lezyonu ve %18’inde diğer bulgular saptandı. Ülser olan gruptaki  on hastada gastrik ülser, 2 hastada duodenal ülser, 12 hastada bulbusta ülser, 4 hastada ise özefagusta ülser olduğu izlendi. Gastrit saptanan hastaların 14’ünde antral gastrit, 2’sinde eroziv gastrit, 8’inde pangastrit, 4’ünde ise alkalen reflü gastriti tespit edildi. 29 hastada (%64.4) ilaç kullanımına bağlı kanama olduğu belirlendi. En sık klopidogrel (%20) kullanımı olup takip eden diğer ilaçlar ise asetilsalisilik asit (%18), yeni oral antikoagülanlar (YOAK) (%10), varfarin (%6) ve NSAİİ (%4) olduğu gözlendi. 21 hastanın koroner arter hastalığı, 6 hastanın ise serebrovasküler hastalık tanısı ile antitombotik veya YOAK ilaç kullandığı saptandı. Vakaların YBÜ’de ortalama yatış süresi 6.51±5.09 gün idi. Hastaneye başvuru anındaki Hgb değeri ile hastanede yatış süresi arasında anlamlı fark  bulunmadı (p >0.05). Ancak verilen ES miktarı ile hastanede yatış süresi arasında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05).  Mortalite oranı ise %0.67 (n=3) idi.

Sonuç: Gastrointestinal sistem kanamaları ciddi bir klinik tablo oluşturabileceği için yoğun bakım ünitelerinde takip edilmeli. Akut ve masif kanamalarda hastanın hemodinamisi yakından gözlemlenip transfüzyon ihtiyacı ve miktarı doğru yönetilmeli. Gerektiğinde endoskopik yada cerrahi işlemler uygulanarak hayat kurtarıcı girişimlerden kaçınılmamalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanamalar, endoskopi bulguları, yoğun bakım