15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TORAKS/BATIN DRENLERİ VE TRAKEOSTOMİ BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ: ARAŞTIRMACI TANIMLAYICI ANKET
İBRAHİM MUNGAN 1 ŞERİFE BEKTAŞ 1 SEMA SARI 1 MİNE ÇAVUŞ 1 SEMA TURAN 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
 
Özet:

Giriş ve Amaç: Özellikle Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde takip edilen kritik hastalarda gerekli durumlarda toraks/batın drenleri ve trakeostomi kanülleri kullanılmaktadır. Bakım, sorumlu doktorların haricinde hemşirelerin de güncel gelişmeleri takip ederek yapmaları gereken bir sanattır. Bu çalışmada amacımız Ankara İlindeki Yoğun Bakım Kliniklerinde çalışan hemşirelerin toraks/batın drenleri ve trakeostomi bakımı hakkındaki bilgi düzeylerini bir anket aracılığıyla araştırmak ve tanımlamaktır. Gereç-Yöntem: Çalışmanın verileri, 2018 yılı Haziran ayı içinde Ankara İli Yoğun Bakım Kliniklerinde görevli hemşirelerden anket yoluyla toplandı. Anketin birinci bölümünde hemşirelerin tanımlayıcı istatistikleri için sorular sorulmuştur. İkinci bölüm ise toraks dren bakımı ile ilgili 10 soru, batın ve cerrahi drenler ve bakımı ile ilgili 10 soru ve trakeostomi bakımı ile ilgili 10 soru olarak toplamda 30 sorudan oluşmaktaydı. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 20 programı kullanılarak, sayı ve yüzde olarak belirtildi. Değişkenler arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Toplam 138 hemşirenin tamamladığı anketler değerlendirildi ve 30 soruda toplam doğru skoru 18.8± 3,3 olarak belirlendi. Toplam soruların %62,6 sı dogru cevaplanmıştı ve hemşirelerin %68,1’i bakım bilgileri konusunda başarılı bulundu.  Toraks dreni bakımında bu oran %51,4; batın dreninde %50 ve trakeostomi bakımında %40,6 olarak belirlendi. Yogun bakımda çalışılan yıl ile toraks dreni bakımı sorularıyla ve bilgi alınan kaynakla trakeostomi bakımı sorularıyla anlamlı ilişki gözlendi. Diğer parametreler ile anlamlı ilişki gözlenmedi. Tartışma ve Sonuç: YBÜde hasta bakımı ve tedavisi konusunda vazgeçilmez olan hemşirelerin bilgi düzeylerinin araştırması ve bu verilerin kullanımı, kaliteli hasta bakımı için gerekli bir adım olarak görülmektedir. Batın dreni, Toraks tüpü ve trakeostomi kanülü konularında hemşirelerin bilgi düzeyinin belirlenmesi ve bu konuda eksiklik varsa duyarlı eğitim programlarının geliştirilmesi gereklidir. Çalışmamızda YBÜde çalışan hemşirelerin bilgi düzeyleri toplamda yeterli seviyede gözlenmekle beraber özelde trakeostomi bakımı konusunda eğitim programlarıyla desteklenme gereksinimi gözlenmektedir.