15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YÜKSEK DOZ PROPRANOLOL İÇEREN ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONU YÖNETİMİNDE İNTRAVENÖZ LİPİD TEDAVİSİ
LALE KARABIYIK 1 EDA MACİT AYDIN 1 ÖZGE NADASTEPE 1 BURHAN SAMİ KALIN 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Beta bloker zehirlenmelerinde rutin tedaviye dirençli olgularda intravenöz lipid emülsiyon (ILE) uygulamaları ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu olgu sunumu ile diğer tedavilere dirençli beta bloker zehirlenmelerinde, ILE tedavisinin başarılı olabileceğini vurgulamak istedik.

Olgu: 29 yaşında kadın hasta özkıyım amacıyla propranolol (250 adet 40 mg), biperiden (60 adet 2 mg), risperidon (130 adet 4 mg) ve valproik asit (40 adet 500 mg) alımından 1 saat sonra acil servise getirildi. Geliş muayenesinde GKS 8, kalp hızı: 60 atım/dk, kan basıncı 80/40 mm Hg, solunum sayısı 16 soluk/dk, pupiller dilate ve izokorik, bilateral ışık refleksi negatif bulundu. Entübe edilen hastaya gastrik lavaj yapılarak ilaç alımından 75 dk sonra 1 g/kg dozunda aktif kömür (AQUA-carbo) verildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. İ.V. glukagon bulunamaması üzerine 5 mg subkutan (s.c) glukagon yapıldı (totalde 3 kez, 15 mg s.c. yapıldı). Hastada gelişen bradikardi (50/dk) ve hipotansiyona (70/40 mmHg) yönelik noradrenalin, dopamin ve adrenalin infüzyonları başlandı. Bolus 1 Ü/kg dozunda regüler insülin uygulaması ardından 1 Ü/kg/sa dozunda insülin infüzyonu ve santral venöz yoldan 100 mL/sa %30 dekstroz verildi. Hastaya %20 intralipid ile ILE tedavisi başlandı. 1.5 mL/kg İ.V. bolus (3 dk sürede) ve 0.25 mL/kg/dk infüzyon dozunda 1 saat süre ile uygulandı. ILE infüzyonu sonrasında vazopresör ilaçlar azaltılarak kesildi. Metabolik asidoz tablosu (Tablo 1), kan basıncı ve nabız değerleri düzeldi. Hastanın 48 saat sonrasında bilinci açıldı ve ışık refleksleri düzeldi. Ekstübe edilen ve yoğun bakım gereksinimi kalmayan hasta psikiyatri servisine devredildi.

Sonuç: ILE tedavisi, lokal anestezik toksisitesinde kullanımı dışında özkıyım amaçlı ya da aşırı dozlarda antipsikotikler, antidepresanlar, beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi lipofilik ilaç toksisitesi için de terapötik etki göstermektedir. Klasik tedavi uygulamaları ile yanıt alınamadığında göz önünde bulundurulması gereken bir tedavi seçeneğidir. Biriken bilgiler güncellendikçe lipofilik maddelere bağlı intoksikasyonların tedavisinde ILE kullanımının artacağı kanısındayız.

Tablo-1 Kan gazı değerleri

 

Parametreler

Tedavi öncesi değerler

Tedavi sonrası değerler

pH

7.30

7.41

PCO2  

43 mm Hg

39 mm Hg

PaO2

65 mm Hg

91 mm Hg

HCO3

14 mmol/L

22 mmol/L

SO2

%92

%96

İyonize Ca

1.2 mmol/L

1.1 mmol/L

Laktat

4.2 mmol/L

1.2 mmol/L

Anahtar Kelimeler: intoksikasyon, lipid emülsiyon, propranolol