15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR İLE KONTAMİNE EDİLEN KATI YÜZEY VE KUMAŞLARIN DEZENFEKSİYONUNDA ULTRAVİYOLE-C IŞIĞI İLE ÇALIŞAN SURFACİDE CİHAZININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SEMRA KAVAS 1 CANAN AĞALAR 1 SERVET ÖZTÜRK 1 DERYA ÖZTÜRK ENGİN 1 BÜŞRA MERAL 1 MERYEM YENİSAVAS 1 CEREN KÖKSAL 1 SÜHEYLA ABİTAĞAOĞLU 1

1- FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

 

GİRİŞ

Hastane enfeksiyonları günümüzde en önemli tıbbı sorunlardan birini oluşturmaktadır. Kontrolü için kullanılan pek çok yöntemden biri de dirençli mikroorganizmalar ile kontamine yüzeylerin ultraviyole (UV) ışığına maruz kalması ile canlı hücrelerin parçalanması ile dezenfeksiyonudur.

AMAÇ

Bu amaçla kullanılan ultraviyole -c radyasyon yayan cihaz ile yapılan dezenfeksiyonun kumaş ve katı yüzeylerdeki etkinliğinin araştırılmasını amaçladık.

YÖNTEM

Çoklu İlaç Dirençli (ÇİD) Acinetobacter baumannii, ÇİD Klebsiella pneumoniae, vancomisin dirençli enteroccus feacalis (VRE), methicillin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) hastadan izole edilen suşlar çalışma için kullanıldı. Standart boş iki hasta odasının belirlenen beş farklı noktasına nozokomiyal dört etkenin 108 CFU/ ml ile olarak hazırlanmış süspansiyonlarından alınan 1 ml ile kontamine edilmiş katı yüzeyi temsilen petri kapları ve kontamine kumaş parçaları koyuldu. Odalardan birinde UV yayan cihaz (Surfacide®) önerilerine göre farklı yönlere doğru konumlandırılmış 3 yansıtıcı ile 25 dakika çalıştırıldı. İşlem uygulanmayan ve uygulanan örneklere 5ml salin ilave edilerek 3000 rpm 20 dakika vortekslendi ve kanlı plaklarına 2 mikrogram ekim yapılarak 48 saat 370 inkübasyon sonrasında koloni sayımları yapıldı. Çalışma üç kez tekrarlandı. Koloni sayımlarının istatistiksel olarak değerlendirmesinde Mann Whitney u testi kullanıldı.

BULGULAR

Nozokomiyal etkenlerin dördünün de UV dezenfeksiyonu yapılmayan odada petrilerde 10 8 koloni sayılırken UV uygulanan odadaki petrilerde üreme tespit edilmedi. Kumaş yüzeylerin değerlendirilmesinde UV uygulanan odada  koloni sayıları belirgin azaldı.[d1] [d2] 

Tablo 1 de UV cihazı olmayan ve UV cihazı ile dezenfeksiyon uygulanan odalardaki katı yüzeyler ve kumaşlardaki mikroorganizma koloni sayılarının median ve P değerleri  görülmektedir.

 

 

 

 

Tablo 1: UV cihazı olmayan ve UV cihazı ile dezenfeksiyon uygulanan odalardaki katı yüzeyler ve kumaşlardaki mikroorganizma koloni sayıları

 

UV olmayan odada plak mo koloni sayısı

Uv uygulanan odada  plaklarda mo koloni sayısı

UV olmayan odada kumaşta mo koloni sayısı

Uv uygulanan odada  kumaşta mo koloni sayısı

MRSA

Median=10 8

 

Median=0

 

Median=10 8

 

Median =30

 

 

P=0.003

 

 

P=0.00001

 

VRE

Median=10 8

 

Median=0

 

Median=10 8

Median =100

 

P=0.003

 

P=0.00001

 

Acinetobacter

Median=10 8

Median=0

 

Median=10 8

 

Median=10 3

 

P=0.005

 

P=0.00001

Klebsiella

 

Median=10 8

Median=0

 

Median=10 8

 

Median=102

 

P=0.005

 

P=0.001

 

 

SONUÇLAR

Ultraviyole (Surfacide®) cihazı ile yapılan dezenfeksiyon işlemi deneysel olarak enfekte edilmiş katı yüzey ve kumaşlarda etkin bulunmuştur.


 [d1]

 [d2]