15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
POSTOPERATİF İKİ OLGUDA GELİŞEN NEGATİF BASINÇLI PULMONER ÖDEM
EDA MACİT AYDIN 1 BURHAN SAMİ KALIN 1 ÖZGE NADASTEPE 1 LALE KARABIYIK 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Negatif basınçlı pulmoner ödem (NBPÖ) genel anestezi sonrası erken postoperatif dönemde üst hava yolu obstrüksiyonu ile birlikte derin inspiratuar eforun eşlik etmesiyle akut gelişen bir akciğer ödemi tablosudur. Hipoksi bulgularının ortaya çıkması ile erken tanı ve hızlı müdahale ciddi morbidite ve mortalitenin önlenmesinde önemlidir. Hastalığın tedavisinde, üst hava yolu obstrüksiyonunun farkedilerek giderilmesi ve pozitif basınçlı ventilasyon ile yeterli oksijenizasyon sağlanabilmesi önemlidir.  

Olgular: Olgu-1: Yüksekten düşme nedeniyle acil servise getirilen 15 yaşındaki erkek hastada femur boynunda fraktür ile bilateral minimal pnömotoraks tespit edildi. Femur boyun fraktürü için geçirdiği operasyonu sonunda ekstübe edilen hasta, solunum sıkıntısı ile desatüre olması üzerine reentübe edildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) bilateral alveoler ödem saptandı. NBPÖ düşünülen mekanik ventilatör desteğindeki hastaya salbutamol, budesonid, furosemid ve oksijen tedavisi ile PEEP (8-12 cmH2O) uygulandı. Kliniği düzelen ve üç gün sonra ekstübe edilen hasta servise devredildi. Olgu-2: 26 yaşındaki kadın hasta septorinoplasti operasyonu sonrasında ekstübasyon sonrası solunum sıkıntısına eşlik eden hipoksi nedeniyle reentübe edildi. Hastanın akciğer grafisinde akciğer ödemi düşünülmesi üzerine, toraks BT’sinde bilateral alveoler ödem saptandı. NBPÖ düşünülen mekanik ventilatör desteğindeki hastaya salbutamol, budesonid, furosemid ve oksijen tedavisi ile PEEP (5-10 cmH2O) uygulandı. Tedaviye hızlı yanıt alınan, hipoksisi düzelen hasta postoperatif 48. saatinde ekstübe edildi. Hasta yatışının üçüncü gününde servise devredildi. İzlemleri sürecinde hastaların kardiyak enzim takiplerinde yükseklik görülmedi.   

Sonuç: NBPÖ tablosu genellikle üst hava yolu cerrahilerinde olmakla birlikte, nöromusküler blokaj etkisinin ortadan kalktığı hastalarda, hava yolu açıklığını engelleyen durumlarda görülebilir. Böyle bir durumda alveol içinde oluşan negatif basınç etkisiyle interstisyumdan alveol içine sıvı geçişi meydana gelir. Üst hava yolundaki obstrüksiyonun hastanın entübe edilerek ortadan kaldırılması ve mekanik ventilasyonla pozitif  basınç uygulanması sonucunda alveoldeki sıvının interstisyuma yönlendirilmesine bağlı olarak ödem tablosu kısa sürede düzelir. NBPÖ genellikle ilk 24 saat içinde tedaviye yanıt vermekle birlikte geç tanınması durumunda morbidite ve mortaliteyi artırır.

Anahtar kelimeler: Pulmoner ödem, postoperatif, hipoksi