15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
MULTİTRAVMA HASTASINDA İMMOBİLİZASYONA BAĞLI HİPERKALSEMİ
ÖZGE NADASTEPE 1 EDA MACİT AYDIN 1 BURHAN SAMİ KALIN 1 LALE KARABIYIK 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

 Giriş: İmmobilizasyon, özellikle komorbiditesi olan yaşlı hastalarda hiperkalseminin gözden kaçabilen sebebi olduğu için, tanı koymakta geç kalınabilmektedir. Mekanik stres kaybının kemik kaybı ile ilişkili olduğu ve immobilizasyonun kemik rezorpsiyonunu artırdığı gösterilmiştir. Mobilize olamayan ve hiperkalsemisi olan hastalarda, diğer sebepler gösterilemediği takdirde immobilizasyon hiperkalsemisi göz önünde bulundurulmalıdır. Zoledronik asit tedavide etkilidir. Bu olgu ile çoklu kemik kırıkları bulunan bir travma hastasında gelişen, hidrasyon ve diüretik tedavisine dirençli immobilizasyon hiperkalsemisinin zoledronik asit ile etkin tedavisini sunmayı amaçladık. 

Olgu: Bilinen hastalığı olmayan 79 yaşında kadın hasta, araç dışı trafik kazası sonrası acil servise getirildi. Glaskow koma skoru 3 olarak değerlendirilen ve entübe edilen hastanın beyin BT’sinde subaraknoid kanama, toraks BT’sinde sağ klavikulada, sağ skapulada, sağ 1.-10. kotlarda, T1-T8 vertebraların transvers proseslerinde kırıklar mevcuttu. Direkt grafilerinde bilateral inferior pubik ramusta ve bilateral asetabulumlarda kırıkları bulunan hasta anestezi yoğun bakım ünitesine kabul edildi.  Yoğun bakım ünitesinde entübe ve immobil olarak izlenen hastanın yatışının 15. gününde kalsiyum düzeyinin 10.9 mg/dL (albümin düzeyine göre düzeltilmiş kalsiyum 12.3 mg/dL) olduğu görüldü. Öncesinde normokalsemik seyreden, malignensi öyküsü bulunmayan, hiperkalsemi dışında elektrolit bozukluğu olmayan, parathormon düzeyi ve tiroid fonksiyonları normal olan hastaya serum fizyolojik ile hidrasyon ve furosemid verilerek hiperkalsemi tedavisine başlandı. Hidrasyon ve diüretik tedavisi altında hiperkalsemisi devam eden hastaya, hiperkalsemi tanısının 4. gününde 4 mg zoledronik asit (Zometa, Novartis) 15 dk da intra venöz yoldan infüze edildi. Hastanın kalsiyum düzeylerinin seyri Şekil 1’de sunulmuştur.
Sonuç: İmmobil hastalarda hiperkalsemi saptanması durumunda, hiperkalsemiye yol açacak diğer nedenlerin bulunmaması durumunda tanı olarak “immobilizasyon hiperkalsemisi” akla gelmelidir. İmmobilizasyon hiperkalsemisinin tedavisinde öncelikle hidrasyon ve loop diüretikleri tedavide yer almakla birlikte yanıt alınamaması durumunda zoledronik asit önerilir. Bizim olgumuzda da immobilizasyon hiperkalsemisi erken tanınmış ve zoledronik asit ile başarılı olarak tedavi edilmiştir. Yoğun bakım hastalarında morbidite ve mortaliteyi yükseltmemek için, immobilizasyon hiperkalsemisi erken tanınmalı ve etkin tedavi edilmelidir.
Anahtar kelimeler: hiperkalsemi, immobilizasyon, zoledronik asit
 

Gün

Hastanın Ca düzeyleri (mg/dL)

1

10.9

2

11.17

3

10.94

4

10.78

5

9.63

6

8.73

7

8.65

8

8.45

9

9.8

10

9.25

11

9.25

12

9.03

13

8.51

14

9.09

15

8.81

16

9.37